Natječaji

N A T J E Č A J   ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE STRIZIVOJNA

 

         REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

          OPĆINA STRIZIVOJNA

               OPĆINSKO VIJEĆE

     Povjerenstvo za dodjelu stipendija

KLASA: 604-01/21-01/2

URBROJ: 2121/08-01-21-1

Strizivojna, 28.10.2021. godine

 

Temeljem članka 3. Odluke o dodjeli stipendija studentima s područja Općine Strizivojna („Službeni glasnik“ Općine Strizivojna br. 9/20) Povjerenstvo za dodjelu stipendija raspisuje

 

N A T J E Č A J   ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE STRIZIVOJNA

 1. 25 STUDENTSKIH  STIPENDIJA U  IZNOSU  PO 600,00 KUNA

 

 1. ZAHJEV ZA DODJELU STIPENDIJA PODNOSI SE POVJERENSTVU ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE STRIZIVOJNA, B.RADIĆA 172, 31410 STRIZIVOJNA

 

 1. STIPEDNIJE ĆE SE DODJELJIVATI PREMA KRITERIJIMA ODLUKE O DODJELI STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE STRIZIVOJNA „SLUŽBENI GLASNIK“ OPĆINE STRIZIVOJNA BR.9/20

Pravo na stipendiju mogu ostvariti, pod uvjetima utvrđenim ovom Odlukom, redovni studenti:

 •            koji su državljani Republike Hrvatske,
 •            koji imaju prebivalište na području Općine Strizivojna,
 •            koji tijekom školovanja nisu ponavljali godinu,
 •            studentima prve godine uzima se prosjek ocjena prethodne četiri godine školovanja (zaokružen na dvije decimale),
 •            koji nemaju zaključen ugovor o stipendiranju po nekoj drugoj osnovi.
 •            koji nemaju dugovanja prema Općini Strizivojna.

 

Dodjela stipendija vrši se na temelju uspjeha u školovanju.

Ako na listama dva ili više kandidata ostvare jednak broj bodova,  prednost se daje kandidatu s ranije zaprimljenom prijavom.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije Općine Strizivojna,  Povjerenstvo je dužno objaviti na oglasnoj ploči Općine Strizivojna u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje zamolbi za dodjelu stipendije.

Nezadovoljni kandidat može u roku od 8 dana od dana objave liste podnijeti prigovor Povjerenstvu, koje je dužno odlučiti o prigovoru u roku od 8 dana od dana isteka roka za prigovor.

Odluka Povjerenstva je konačna.

Na temelju konačne liste o dodjeli studentske stipendije, Općinski načelnik i korisnik stipendije zaključuju ugovor o stipendiranju.

Stipendija se dodjeljuje za vrijeme redovnog studija i odnosi se na jednu akademsku godinu.

Korisnik stipendije ima pravo i narednih godina školovanja prijaviti se na natječaj za dodjelu stipendije te se na njega, kao i ostale prijavljene primjenjuju kriteriji utvrđeni ovom Odlukom.

 

 1. KANDIDATI ZA DODJELU STIPENDIJA TREBAJU  DOSTAVITI
  • Presliku osobne iskaznice
  • Svjedodžbe razreda srednje škole za studente prve godine
  • Prijepis ocjena za studente, osim za studente 1. godine
  • Potvrdu o upisu u akademsku godinu 2021./2022.
  • Zamolbu naslovljenu na Povjerenstvo za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Strizivojna i navesti OIB
  • potvrdu Općine Strizivojna da nema dugovanja

 

 1. Vrijeme trajanja natječaja je 15 dana od objave oglasnoj ploči Općine  Strizivojna

 

 1. Korisnik stipendije o pravima i obvezama može dobiti detaljne obavijesti u Općini Strizivojna

 

 Predsjednik Povjerenstva:  Ivana Dadić, mag.prim.educ.

PRILOZI:

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Općine Strizivojna

Zahtjev za potvrdom o nepostojanju duga