Natječaji

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu općinskih prostora na korištenje udrugama

Na temelju članka 5. stavka 1. Odluke o upravljanju nekretninama („Službeni glasnik” Općine Strizivojna, broj 7/19.), općinski načelnik Općine Strizivojna raspisuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu općinskih prostora na korištenje udrugama
1. Raspisuje se Javni natječaj za dodjelu općinskih prostora na korištenje udrugama, prikupljanjem pismenih prijava u zatvorenim omotnicama, na rok od 5 godina, za sljedeći poslovni prostor:

 1. Strizivojna, Braće Radića 172, 31410 Strizivojna, k.č.br. 1853/1, 1860/2 Zgrada nogometnog kluba Udruge u okviru javnih potreba sporta 231 m2
 2. Strizivojna, Braće Radića , 31410 Strizivojna, k.č.br. 888/2 Šahovski klub Udruge u okviru javnih potreba sporta 180 m2

Pravo podnošenja pismene prijave za poslovni prostor imaju udruge građana koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • upisana je u odgovarajući Registar (Registar udruga);
 • upisana je u Registar neprofitnih organizacija;
 • svojim se statutom opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • provodi programe i projekte od interesa za Općinu;
 • uredno ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu općine;
 • protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo definirano Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge;
 • vodi uredno i transparentno financijsko poslovanje, sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
 • ima utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladni način);
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i resurse za provedbu aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro, programa javnih potreba,
 • koje uredno predaju sva izvješća općini i drugim institucijama

Prijava na natječaj mora sadržavati sve podatke, dokumentaciju i popunjene obrasce određene natječajnom dokumentacijom

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 • Obrazac prijave
 • izvadak iz Registra u koji je udruga upisana (ispis iz Registra udruga);
 • dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija (ispis iz RNO registra);
 • preslika važećeg statuta pravne osobe;
 • ispunjen obrazac izjave osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe da je pravna osoba podmirila sve dospjele financijske i druge obveze koje proizlaze iz njezinih ugovornih odnosa s trećima (obrazac izjave je sastavni dio dokumentacije uz provedbu natječaja);
 • uvjerenje da se protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo definirano Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15);
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava;
 • ispunjen obrazac izjave o financiranju programa/projekta udruge kada se oni financiraju iz javnih izvora (preslik ugovora o financiranju);
 • preslika financijskog izvješća za prethodnu godinu (za obveznike dvojnog knjigovodstva), odnosno presliku knjige prihoda i rashoda (za obveznike jednostavnog knjigovodstva);
 • Izjava o partnerstvu u slučaju namjere korištenja prostora u partnerstvu s ostalim udrugama (obrazac izjave je sastavni dio dokumentacije uz provedbu natječaja);
 • dokaze za bodovanje po kriterijima

Prijava i svi obrasci moraju biti potpisani od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjereni pečatom udruge.

Prijava se podnosi isključivo na obrascu koji je sastavni dio natječajne dokumentacije. Obrasci za natječaj prijave može se preuzeti sa Internet stranice Općine Strizivojna www.strizivojna.hr

Prijava u papirnatom obliku sadržava obrazac prijave vlastoručno potpisan od strane osobe ovlaštene za zastupanje te ovjeren službenim pečatom udruge.

Prijava udruga na javni natječaj za dodjelu prostora radi provođenja programa i projekata od interesa za Općinu boduje se na temelju sljedećih kriterija:

Godine aktivnog djelovanja:

Za svaku godinu aktivnog djelovanja – 1 bod

Ciljane skupine (članstvo ili korisnici prema kojima je organizacija usmjerena):

skupine do 20 korisnika- 1 bod
skupine od 21 do 50 korisnika – 3 boda
skupine od 51 do 100 korisnika – 5 bodova skupine s više od 100 korisnika – 7 bodova

Broj volontera

do 20 – 1 bod
od 21 do 50 – 2 boda od 51 do 100 – 3 boda više od 100 – 5 bodova

 

Ostvarena financijska sredstva za programe i projekte

prihod od članarina – 2 boda
prihod od vlastite djelatnosti – 2 boda, prihod iz proračuna Općine -2 boda
prihod iz proračuna Osječko-baranjske županije – 2 boda
prihod iz državnog proračuna – 2 boda vlastiti prihod – 2 boda
inozemni javni izvori – 2 boda privatni donatori – 2 boda

EU fondovi – 3 boda

Udruge mogu dobiti bodove za svaki od navedenih načina ostvarenja financijskih sredstava u prethodne dvije godine.
Provedene aktivnosti od interesa za Općinu na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini u proteklih 12 mjeseci:

 • do 5 održanih javnih događanja u vlastitoj organizaciji (konferencije, radionice, okrugli stolovi, manifestacije i sl.) godišnje – 3 boda
 • od 6 do 10 održanih javnih događanja u vlastitoj organizaciji (konferencije, radionice, okrugli stolovi, manifestacije i sl.) godišnje – 5 bodova
 • više od 10 održanih javnih događanja u vlastitoj organizaciji (konferencije, radionice, okrugli stolovi, manifestacije i sl.) godišnje – 10 bodova

Prethodno korištenje prostora:

Prethodno uredno korištenje prostora u vlasništvu Općine – 3 boda

Prethodno ulaganje u prostor:

od 20.000,00 kn – 1 bod do 50.000,00 kn – 2 boda
više od 50.000,00 kn – 3 boda

Javnost rada i financijskog poslovanja udruge:

udruga ima aktivnu internetsku stranicu – 1 bod
udruga javno objavljuje godišnje izvještaje o radu i prateće financijske izvještaje – 2 boda

 

Udruge mogu dobiti bodove za svaki od navedenih načina ostvarivanja javnosti rada i financijskog poslovanja, a tako dobiveni bodovi unutar navedenog kriterija se zbrajaju.

Za svaki od prethodnih kriterija po kojem ostvaruju određeni broj bodova, udruge su dužne priložiti odgovarajuće dokaze.

Na temelju zbroja bodova za svakog prijavitelja Povjerenstvo utvrđuje Prijedlog liste prvenstva za dodjelu općinskog prostora na korištenje.
Povjerenstvo otvara i razmatra ponude odnosno prijave, utvrđuje ispunjavaju li podnositelji sve uvjete iz javnog natječaja, razmatra i boduje prijave koje ispunjavaju uvjete natječaja sukladno kriterijima i mjerilima za bodovanje, sastavlja prijedlog liste prvenstva za dodjelu nekretnine.
Odluku o dodjeli prostora na korištenje udrugama iz članka 3. ove Odluke donosi općinski načelnik Općine Strizivojna na prijedlog Povjerenstva.

Sa svim udrugama kojima su dodijeljeni prostori na korištenje sklopit će se ugovor o dodjeli prostora na korištenje.

Udruge su dužne skrbiti se o dodijeljenom prostoru na korištenje, pažnjom dobrog gospodara tako da čuvaju interes Općine kao vlasnika prostora.

Prava i obveze uređuju se ugovorom o dodjeli prostora na korištenje koji se sklapa na rok od 5 (pet) godina.

Korištenje prostora započinje s 1.1.2020. godine.

Ugovor o dodjeli prostora na korištenje sadrži:

 • podatke o ugovornim stranama;
 • podatke o prostoru i zgradi u kojoj se on nalazi;
 • djelatnost koja će se obavljati u prostoru, obvezu namjenskog korištenja i odredbu o načinu promjene djelatnosti;
 • odredbu o korištenju i naknadi za korištenje zajedničkih uređaja i prostorija u zgradi, te zajedničkih usluga u zgradi;
 • rok predaje prostora korisniku;
 • vrijeme na koje je ugovor sklopljen;
 • odredbu o zabrani davanja na korištenje novom korisniku;
 • odredbu o prestanku ugovora;
 • odredbu o otkaznom roku od trideset dana;
 • odredbu o načinu predaje i preuzimanje prostora u posjed;
 • odredbu o obvezi plaćanja komunalne naknade, naknade za uređenje voda i ostalih troškova za korištenje prostora;
 • obvezu održavanja prostora;
 • odredbu o podmirivanju troškova nastalih oštećenjem prostora ili zgrade te okoliša zgrade;
 • mjesto i nadnevak sklapanja ugovora

Udruga koja sklopi ugovor o dodjeli prostora na korištenje dužna je ovlaštenim osobama omogućiti pregled dodijeljenih prostora u bilo koje vrijeme.
S udrugom će se raskinuti ugovor o dodjeli prostora na korištenje ukoliko:

 • udruga ne dostavi izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu;
 • temeljem dostavljenog izvješća o radu ili uvidom na licu mjesta utvrdi da se prostor ne koristi sukladno namjeni za koju je dodijeljen na korištenje i da se u prostoru ne provode programi/projekti od interesa za opće dobro za područje Općine;
 • se utvrdi da se udruga ne pridržava odredbi iz Ugovora o dodjeli prostora na korištenje udrugama;
 • udruga prestane postojati.

Pisane prijave na ovaj natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ne otvaraj -Javni natječaj za dodjelu općinskih prostora na korištenje udrugama preporučeno poštom na adresu: Općina Strizivojna, Braće Radića 172, 31410 Strizivojna ili osobnom dostavom u zgradu Općine. Rok za podnošenje prijava na natječaj je 09.12.2019. godine do 12 sati.

OPĆINSKI NAČELNIK
Josip Jakobović, mag.educ.philol.croat.et mag.educ.hist.

PRILOZI

PRIJAVA na natječaj

IZJAVA o podmirenim obvezama

IZJAVA o partnerstvu

IZJAVA o financiranju

TEKST NATJEČAJA PROSTORI

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.