Natječaji Projekt Zaželi

Javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Projekt “Zaželi – program zapošljavanja žena”

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju projekta „Zaželi – Program zapošljavanja žena“, KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-02- 01/1-18-473 od 29. listopada 2018. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Kodni broj: UP.02.1.1.05.0168. od 14. prosinca 2018. godine, te članka 46. Statuta Općine Strizivojna (“Službeni glasnik“ Općine Strizivojna 1/18.), općinski načelnik Općine Strizivojna objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Projekt “ZAŽELI – program zapošljavanja žena”
“Zaželi bolji život u općini Strizivojna”

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Strizivojna za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta “Zaželi bolji život u općini Strizivojna” – radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom

 1. Broj traženih radnica: 10 osoba
 2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 23 mjeseca
 3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 4. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Strizivojna
 5. Opis poslova:
  • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
  • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
  • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
  • pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,
  • pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava
  • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
  • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.
 6. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:
  • punoljetnost,
  • hrvatsko državljanstvo,
  • nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ-a (s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, majka s 3 i više malodobne djece, majka djeteta s teškoćama u razvoju, majka djeteta oboljelog od malignih bolesti, majka djeteta udovica, samohrana majka, nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem).
 7. Prijavi na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti:
  • zamolbu za posao
  • životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
  • presliku osobne iskaznice
  • presliku dokaza o završenoj školi (Ako kandidatkinja uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužna je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i sl.)
  • potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)
  • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  • vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje
  • vlastoručno potpisanu izjavu podnositeljice da je suglasna sa svim uvjetima javnog natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog natječaja

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem maila: zazeli@strizivojna.hr

 

NAPOMENA:

Odabrane kandidatkinje obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja.
Trajanje radnog odnosa – dvadeset i tri mjeseca uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.
Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis te se prijavi prilažu svi prilozi.
Osobe koje se prijavljuju na Javni natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:
Općina Strizivojna, Braće Radića 172, 31410 Strizivojna , putem pošte ili osobno, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u zatvorenoj koverti, s naznakom: „Za javni natječaj u sklopu Projekta “ Zaželi bolji život u općini Strizivojna”

Kandidatkinje su u životopisu dužne naznačiti kojoj skupini iz točke 6. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu (npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.)

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatkinjom prijavljenom na natječaj.

Javni natječaj će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Strizivojna – www.strizivojna.hr.

Kandidatkinje će o rezultatima natječaja biti obaviještene u zakonskom roku. Za kandidatkinje prijavljene na oglas koje ispunjavaju formalne uvjete, provest će se usmeni intervju. Obavijest o terminu održavanja intervjua bit će objavljena na internetskoj stranici Općine Strizivojna najmanje 5 dana prije održavanja. Ako kandidatkinja ne pristupi intervjuu, smatrati će se da je povukla prijavu na oglas.

Nakon raspisanoga natječaja ne mora se izvršiti odabir kandidatkinja, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog natječaja.

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Josip Jakobović, mag.educ.philol. croat.et mag. educ.hist.

 

PRILOZI

IZJAVA O SUGLASNOSTI ZA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

IZJAVA O PRISTANKU NA OSPOSOBLJAVANJE

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.