Natječaji

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – administrativni tajnik

Na temelju članka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08, 6/11 i 04/18) i Planom prijma u službu u Općinu Strizivojna za 2018. godinu pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Strizivojna, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme

u Jedinstveni upravni odjel Općine Strizivojna na radno mjesto:

1. Administrativni tajnik – jedan izvršitelj/ica
posebni uvjeti za prijam u službu:

 • srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 • poznavanje rada na računalu

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena
sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit. Osoba koja ispunjava ostale uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma.

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Mjesto rada je u Strizivojni, Braće Radića 172.
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod
jednakim uvjetima.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17), objavljeni su na stranici Ministarstva branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Općine Strizivojna: www.strizivojna.hr. objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na toj istoj web stranici, objavit će se vrijeme održavanja prethodne
provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
 • dokaz o traženom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo na poslovima tražene stručne spreme i struke),
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe),
 • uvjerenje o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi), ne starije od 6 mjeseci,
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat, potvrda, potpisana izjava kandidata i sl.)

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i sl.). U prijavi na Natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB,
datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis te se prijavi prilažu svi prilozi.

Kandidatom prijavljenim na Natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Urednom prijavom smatra se potpuna prijava, odnosno prijava koja sadrži sve navedene podatke i priloge iz
natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj te će o tome biti obaviještene pisanim putem.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, neposredno u pisarnicu Općine Strizivojna ili preporučeno putem pošte na adresu: Općina Strizivojna, Braće Radića 172, 31410 Strizivojna, s naznakom „Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Strizivojna – ne otvaraj“.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Po raspisanom natječaju ne mora se obaviti izbor te se donosi odluka o poništenju natječaja. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

KLASA: 112-02/18-01/3
URBROJ: 2121/08-03-03/1-18-1
Strizivojna, 27.11.2018. godine

PROČELNIK
Domagoj Stolnik, mag.iur.