Natječaji Poljoprivreda

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE STRIZIVOJNA

Općinski načelnik Općine Strizivojna temeljem članka 46. Statuta Općine Strizivojna („Službeni glasnik“ Općine Strizivojna broj 1/18) raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE STRIZIVOJNA

 

  1. Predmet javnog natječaja je zakup zemljišta u vlasništvu Općine Strizivojna.

Poljoprivredno zemljište se daje u zakup radi sprečavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, uz uvjet da se na istom ne smiju podizati trajni nasadi već se može koristiti za jednogodišnje ratarske kulture

  1. Zemljište se daje u zakup na vrijeme do 5 godina, uz uvjet da se ugovor o zakupu može raskinuti i prije isteka ugovorenog roka u slučaju privođenja zakupljenog zemljišta svrsi.

Zemljište u zakupu ne može se dati u podzakup niti koristiti protivno njegovoj namjeni. Na zemljištu koje je predmet zakupa nije dozvoljena promjena namjene, gradnja građevine niti izvođenje drugih radova.

Općina Strizivojna će jednostrano raskinuti ugovor u slučaju potrebe privođenja zemljišta namjeni određenoj dokumentom prostornog uređenja, a prije isteka vremena trajanja zakupa.

U slučaju raskida ugovora od strane Općine Strizivojna zbog privođenja zemljišta namjeni sukladno dokumentima prostornog uređenja Općine Strizivojna, ukoliko se usjev nalazi na zemljištu, Općina Strizivojna će obeštetiti drugu ugovornu stranu u iznosu od 1.500,00 kuna po ha, a u slučaju da se usjev ne nalazi na zemljištu, nema obeštećenja.

Rokovi u kojem zakupnik treba izaći iz posjeda utvrdit će se Ugovorom o zakupu.

  1. U zakup se daju zemljišta:

unutar građevinskog pojasa – Zona male privrede „Svinjarevo“ u poljoprivredne svrhe na k.o. Strizivojna i to; dijelovi slijedećih čestica: 222/1, 222/2, 222/11, 222/12, 222/13, 222/14 i 222/15, ukupne obradive površine u iznosu od 7,3 ha, a sve sukladno stvarnom stanju na terenu.

 

Ponuda se podnosi isključivo za sve navedene čestice, tj. cjelokupnu površinu.

Početna cijena za 1 godinu zakupa iznosi 2.839,70 kune, a iznos jamčevine iznosi 10% početne cijene zaokružena na cijelu novčanu jedinicu.

 

Fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju ima prvenstveno pravo zakupa uz uvjet da prihvati najvišu cijenu koju je ponudio bilo koji od ponuditelja koji ispunjava natječajne uvjete.

 

Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u ponuđenu cijenu zakupa, a ostalim sudionicima u natječaju jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana završetka natječaja.

 

4. Pisana ponuda mora sadržavati:

a) ime, prezime, adresu te OIB ponuditelja za fizičke osobe, odnosno naziv i adresu tvrtke pravnog subjekta ili OPG-a za pravne osobe,

b) presliku osobne iskaznice, za obrtnike i presliku obrtnice, za pravne osobe i presliku izvoda iz sudskog registra,

c) presliku rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

d) brojkom i slovima točno ispisanu visinu ponuđene godišnje zakupnine, koja ne može biti manja od početne cijene iz natječaja,

e) potvrdu Općine Strizivojna da ponuditelj nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Općini Strizivojna ni po kojoj osnovi,

f) potvrdu Porezne uprave da nema dugovanja s osnove javnih davanja, ne stariju od 30 dana od dana raspisivanja natječaja,

g) dokaz o trajanju prebivališta odnosno sjedišta u razdoblju duljem od 5 godina na području Općine Strizivojna (uvjerenje o prebivalištu ili drugi odgovarajući dokaz za pravnu osobu),

h) presliku dokaza o uplati jamčevine,

i) broj (IBAN) bankovnog računa na koji će se izvršiti povrat jamčevine ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju za zakup zemljišta u vlasništvu Općine Strizivojna.

 

Obrazac ponude može se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Strizivojna i na internet stranici: www.strizivojna.hr za vrijeme dok je natječaj otvoren.

Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Strizivojna izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Strizivojna.

Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.

  1. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Proračuna Općine Strizivojna broj: HR8623900011842100006, model 68, poziv na broj 5738 – OIB uplatitelja, s naznakom “jamčevina za zakup zemljišta”. Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u cijenu zakupa, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.
  2. Pravo zakupa ima fizička i pravna osoba koja sudjeluje u natječaju, ima prebivalište ili sjedište na području Općine Strizivojna u trajanju duljem od 5 godina, te ponudi najviši iznos zakupnine.

Neće se razmatrati ponude ponuditelja koji, do trenutka zatvaranja natječaja, imaju nepodmiren dug prema Općini Strizivojna.

Zakupodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obzira na ponudbene uvjete.

Općina Strizivojna zadržava pravo poništenja natječaja u bilo koje vrijeme i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima niti je obvezna objasniti razloge takve odluke.

  1. Ponude se dostavljaju isključivo poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:

NATJEČAJ ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA U SVRHU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE  – NE OTVARATI

na adresu: Općina Strizivojna, Braće Radića 172, 31410 Strizivojna, u roku 8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči općine i na adresi: www.strizivojna.hr

Javno otvaranje ponuda održat će se 30.10.2019. godine u 10,00 sati u Vijećnici Općine Strizivojna, Braće Radića 172.

  1. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
  2. Postupak provedbe ovog natječaja provest će povjerenstvo imenovano od strane općinskog načelnika Općine Strizivojna.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi općinski načelnik Općine Strizivojna. Nakon donošenja odluke o tome se obavještavaju svi sudionici na natječaju , a s najpovoljnijim ponuditeljem općinski načelnik će sklopiti ugovor o zakupu.

  1. Temeljem zaključenih ugovora o zakupu, u posjed poljoprivrednog zemljišta zakupnika uvodi predstavnik Općine Strizivojna, po potrebi u suradnji s ovlaštenim geodetom, u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora odnosno po skidanju usjeva dosadašnjeg posjednika.

Prije stupanja u posjed zakupnik je dužan uplatiti godišnju zakupninu za prvu godinu zakupa unaprijed.

 

                                                                       OPĆINSKI NAČELNIK

                                               Josip Jakobović, mag.educ.philol.croat.et mag.educ.hist.

 

Natječaj

Obrazac

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *