Natječaji

N A T J E Č A J za prijem u radni odnos za radna mjesta 3. Kuhar/ica

Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna objavljuje

 

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos za radna mjesta

 1. Kuhar/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca – puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

 

POSEBNI UVJETI    

Za obavljanje poslova spremačice/servirke može biti izabrana osoba koja ima:

–      srednja stručna sprema (smjer kuhar)

–      utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog  mjesta,

–      da ispunjava uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13, 98/19) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97).

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19).

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.

 

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 • životopis,
 • presliku osobne iskaznice,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci):
  1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.),
  2. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4.)
  3. potvrdu nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 

Opis poslova:

–           vrši obradu i pripremanje hrane,

–           vrši količinsku raspodjelu svih vrsta namirnica prema dnevnim normativima,

–           priprema i raspodjeljuje hranu u posude za distribuciju  po skupinama,

–           odgovoran je za kakvoću i kvantitetu gotove hrane,

–           pere i dezinficira pribor za jelo,

–           pazi na čistoću osnovnih i pomoćnih sredstava za rad u kuhinji, kao i za cjelokupni  prostor kuhinje,

–           obavlja i druge poslove po nalogu voditelja kuhinje, voditelja i ravnatelja, a koji nisu ,

–           predviđeni ovim opisom i popisom poslova.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati, uz obvezu predočenja izvornika preslikanih dokumenata na zahtjev.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj, dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovog natječaja.

Prijave na natječaj kandidati moraju dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu Dječji vrtić Bajka Strizivojna, Braće Radića 172, 31410 Strizivojna, u roku 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naznakom– „Natječaj za kuhar/icu – ne otvaraj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja pozvat će se na intervju s Upravnim vijećem.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči Općine Strizivojna, mrežnoj stranici Općine Strizivojna – www.strizivojna.hr i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

 

Dječji vrtić Bajka Strizivojna

PRILOZI

natječaj kuhar

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *