Natječaji

NATJEČAJ ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE STRIZIVOJNA ZA AKADEMSKU GODINU 2020./2021.

25 STUDENTSKIH  STIPENDIJA U  IZNOSU  PO 600,00 KUNA

ZAHJEV ZA DODJELU STIPENDIJA PODNOSI SE POVJERENSTVU ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE STRIZIVOJNA, B.RADIĆA 172, 31410 STRIZIVOJNA

STIPEDNIJE ĆE SE DODJELJIVATI PREMA KRITERIJIMA ODLUKE O DODJELI STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE STRIZIVOJNA „SLUŽBENI GLASNIK“ OPĆINE STRIZIVOJNA BR.9/20

Pravo na stipendiju mogu ostvariti, pod uvjetima utvrđenim ovom Odlukom, redovni studenti:

 • koji su državljani Republike Hrvatske,
 • koji imaju prebivalište na području Općine Strizivojna,
 • koji tijekom školovanja nisu ponavljali godinu,
 • studentima prve godine uzima se prosjek ocjena prethodne četiri godine školovanja (zaokružen na dvije decimale),
 • koji nemaju zaključen ugovor o stipendiranju po nekoj drugoj osnovi.
 • koji nemaju dugovanja prema Općini Strizivojna.

Dodjela stipendija vrši se na temelju uspjeha u školovanju.

Ako na listama dva ili više kandidata ostvare jednak broj bodova,  prednost se daje kandidatu s ranije zaprimljenom prijavom.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije Općine Strizivojna,  Povjerenstvo je dužno objaviti na oglasnoj ploči Općine Strizivojna u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje zamolbi za dodjelu stipendije.

Nezadovoljni kandidat može u roku od 8 dana od dana objave liste podnijeti prigovor Povjerenstvu, koje je dužno odlučiti o prigovoru u roku od 8 dana od dana isteka roka za prigovor.

Odluka Povjerenstva je konačna.

Na temelju konačne liste o dodjeli studentske stipendije, Općinski načelnik i korisnik stipendije zaključuju ugovor o stipendiranju.

Stipendija se dodjeljuje za vrijeme redovnog studija i odnosi se na jednu akademsku godinu.

Korisnik stipendije ima pravo i narednih godina školovanja prijaviti se na natječaj za dodjelu stipendije te se na njega, kao i ostale prijavljene primjenjuju kriteriji utvrđeni ovom Odlukom.

 

KANDIDATI ZA DODJELU STIPENDIJA TREBAJU  DOSTAVITI

  • Presliku osobne iskaznice
  • Svjedodžbe razreda srednje škole za studente prve godine
  • Prijepis ocjena za studente, osim za studente 1. godine
  • Potvrdu o upisu u akademsku godinu 2020./2021.
  • Zamolbu naslovljenu na Povjerenstvo za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Strizivojna i navesti OIB
  • potvrdu Općine Strizivojna da nema dugovanja

 

Vrijeme trajanja natječaja je 15 dana od objave oglasnoj ploči Općine  Strizivojna

Korisnik stipendije o pravima i obvezama može dobiti detaljne obavijesti u Općini Strizivojna

 

                                                                          Predsjednik Povjerenstva

                                                                                   Marija Jurić, v.r.

 

PRILOZI

NATJEČAJ 2020