Natječaji

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja – odgojitelja Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna

Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97., 107/07., 94/13. i 98/19) i članka 53. stavka 2. Statuta Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna raspisuje NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja – odgojitelja Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna

 • jedan izvršitelj – radno vrijeme 4 sata ravnatelj, Ravnatelj se imenuje na razdoblje od 4 (četiri) godine
 • radno vrijeme 4 sata odgojitelj na neodređeno vrijeme

Za ravnatelja Dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • da ima uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika
 • da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome
 • presliku osobne iskaznice
 • dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranima u bazi podataka HZMO-a
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za kandidate koji su radni odnos u predškolskoj ustanovi zasnovali nakon 18.12.1997.godine
 • izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, sukladno članku 25. stavak 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.), ne stariji od 3 mjeseca
 • izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, sukladno članku 25. stavak 3. i 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.), ne stariji od 3 mjeseca
 • potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.), ne stariju od 3 mjeseca.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj:121/17. i 98/19.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj:121/17. i 98/19.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Odgojitelji i stručni suradnici koji su imali zasnovan radni odnos u predškolskoj ustanovi prije 18.12.1997.godine, nisu obvezni dostaviti dokaz o položenom stručnom ispitu, ali su dužni dostaviti dokaz da su prije tog datuma bili u radnom odnosu u predškolskoj ustanovi, kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u vrtiću (Narodne novine broj: 133/97. i 4/98.).

Prijave na natječaj kandidati moraju dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu Dječji vrtić Bajka Strizivojna, Braće Radića 172, 31410 Strizivojna, u roku 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na oglasnoj ploči Općine Strizivojna, te mrežnoj stranici Općine Strizivojna – www.strizivojna.hr, s naznakom „Natječaj za ravnatelja – ne otvaraj“.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu natječaja.

O rezultatima izbora kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja pozvat će se na intervju s Upravnim vijećem.

Dječji vrtić Bajka Strizivojna

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *