Natječaji

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Strizivojna

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju projekta „Zaželi – Program zapošljavanja žena“, KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-02-01/1-18-473 od 29. listopada 2018. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za
projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Kodni broj: UP.02.1.1.05.0168. od 14. prosinca 2018. godine, a u skladu s člankom 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Strizivojna raspisuje

OGLAS
za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Strizivojna

na radna mjesta:

1.  Viši stručni suradnik – voditelj projekta

 • jedan izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 30 mjeseci, radi obavljanja privremenih poslova (EU-projekt ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA, naziv projekta „Zaželi bolji život u općini Strizivojna“)

Posebni uvjeti za prijam u službu:

 • magistar struke ili stručni specijalist iz područja društvenih ili prirodnih znanosti,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na računalu,
 • posjedovanje vozačke dozvola B kategorije

Opis privremenih poslova:
Izrada i dostava Zahtjeva za nadoknadom sredstava i ostalih dokumenata, organizacija promocije i informiranja, nadzor nad radom administratora, nadzor nad financijama, provođenje nabave za higijenske potrepštine i nadzor stanja, nabava bicikala, nadzor nad zaposlenim ženama iz ciljane skupine i sl.

2. Viši stručni suradnik – koordinator projekta

 • jedan izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 30 mjeseci, radi obavljanja privremenih poslova (EU-projekt ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA, naziv projekta „Zaželi bolji život u općini Strizivojna)

Posebni uvjeti za prijam u službu:

 • magistar struke ili stručni specijalist iz područja društvenih ili prirodnih znanosti,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 • vozačka dozvola B kategorije

Opis privremenih poslova:
Vođenje evidencije o računima, obilazak korisnika, nabava higijenskih i ostalih potrepština, nadzor nad zaposlenim ženama iz ciljane skupine, sudjelovanje u organizaciji promocije i informiranja i sl.

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena
sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit. Osoba koja ispunjava ostale uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u skladu sa zakonom.

Služba se zasniva na određeno vrijeme u trajanju od 30 mjeseci, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, radi obavljanja privremenih poslova za vrijeme ugovorenog trajanja EU-projekta pod nazivom – „Zaželi bolji život u općini Strizivojna“, EU-projekt ZAŽELI –
PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA. Mjesto rada je u Strizivojni, Braće Radića 172.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod
jednakim uvjetima.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se daje povukao prijavu na oglas.

Na web stranici Općine Strizivojna: www.strizivojna.hr. objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na toj istoj web stranici, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti sljedeće:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
 • dokaz o traženom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i si. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo na poslovima tražene stručne spreme i struke),
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata/kandidatkinje da je suglasan/na sa svim uvjetima oglasa te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog oglasa

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i si.). U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis te se prijavi prilažu svi prilozi.

Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa. Urednom prijavom smatra se potpuna prijava, odnosno vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve navedene
podatke i priloge iz natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas te će o tome biti obaviještene pisanim putem.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu. Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostava Đakovo. Prijave se dostavljaju neposredno u pisarnicu Općine Strizivojna ili preporučeno putem pošte na adresu:
Općina Strizivojna, Braće Radića 172, 31410 Strizivojna, s naznakom „Prijava na oglas – prijam u službu na određeno vrijeme, naznaka radnog mjesta.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

PROČELNIK
Domagoj Stolnik, mag.iur.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.