Natječaji

Poništenje natječaja za stručno osposobljavanje

Na temelju članka 32. Statuta Općine Strizivojna („Službeni glasnik Općine Strizivojna“ broj 2/13.), a u svezi sa člankom 24. stavak 5. te člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne

novine“ broj 86/08. i 61/11.) sukladno objavljenom Javnom pozivu za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Strizivojna, Općinski načelnik Općine Strizivojna donosi

O D L U K U

o poništenju postupka – Javnog pozivu za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Strizivojna, referent za računovodstvo i financije – 1 izvršitelj

I.

Poništava se postupak – Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Strizivojna – referent za računovodstvo i financije – 1 izvršitelj, objavljenog na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dana 02. lipnja 2017. godine.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti na web stranici Općine Strizivojna.

 

KLASA:112-09/17- 01/3
URBROJ:2121/08-02- 17-4
Strizivojna, 08.09.2017.

OPĆINSKI NAČELNIK
Josip Jakobović, mag.educ.philol. croat.et mag. educ.hist., v.r.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *