Komunalna naknada

Temeljem članka 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH br. 36/95, 70/97, 128/99 i 57/00) i članka 16. Statuta općine Strizivojna (Službeni glasnik Općine Strizivojna br. 1/94) Općinsko vijeće općine Strizivojna na 26. sjednici održanoj 18.12.2000. godine, donosi

ODLUKU O KOMUNALNOJ NAKNADI

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti, način i mjerila za utvrđivanje komunalne naknade na području Općine Strizivojna.

Članak 2.

Komunalna naknada plaća se u naseljima u kojima se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti održavanja javnih površina, održavanja nerazvrstanih cesta i javne rasvjete, pod uvjetom da je do zemljišne čestice uređena javna pristupna površina.

Obveza plaćanja komunalne naknade utvrđuje se u naseljima Strizivojna i Sikirevačko Merolino.

Članak 3.

Komunalna naknada prihod je Proračuna Općine Strizivojna.

Sredstva prikupljena s osnove komunalne naknade koriste se za financiranje slijedećih komunalnih djelatnosti:

 1. odvodnju atmosferskih voda
 2. održavanje Čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
 3. održavanje javnih površina
 4. održavanje nerazvrstanih cesta
 5. javnu rasvjetu

OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 4.

Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici odnosno korisnici stambenog prostora, poslovnog prostora, garažnog prostora, građevinskog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti te neizgrađenog građevinskog zemljišta.

Članak 5.

Oslobađaju se plaćanja komunalne naknade vlasnici odnosno korisnici nekretnina:

 1. za koje je to propisao Zakon
 2. koje su u vlasništvu Općine Strizivojna
 3. koje koriste korisnici Proračuna Općine Strizivojna

Oslobođenje iz stavka I. ovog članka ne odnosi se na nekretnine ukoliko ih njihovi vlasnici ili korisnici daju u najam, pod najam, zakup, podzakup ili na privremeno korištenje.

Članak 6.

U cijelosti se oslobađaju plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor 100%-tni invalidi.

Invalidi s manjini stupnjem tjelesnog oštećenja oslobađaju se komunalne naknade za stambeni prostor srazmjemo stupnju svog tjelesnog oštećenja.

Korisnici socijalne pomoći se također oslobađaju plaćanja komunalne naknade (“Sl. glasnik” br. 1/2000).

Zahtjevi za oslobađanje plaćanja komunalne naknade iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu do 20. siječnja tekuće godine.

RJEŠENJE O KOMUNALNOJ NAKNADI

Članak 7.

Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Jedinstveni upravni odjel najkasnije do 31. siječnja.

Ukoliko se visina komunalne naknade ne mijenja u odnosu na prethodnu godinu nije potrebno donositi riješenje.

Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se visina komunalne naknade po m2 obračunske površine, obračunska površina i mjesečni iznos.

Komunalna naknada plaća se mjesečno, najkasnije do 20-tog u mjesecu za protekli mjesec.

 

VISINA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 8.

Visina komunalne naknade određuje se ovisno o vrsti nekretnine iz Članka 4. ove odluke i zone u kojoj se ta nekretnina nalazi.
Komunalna naknada obračunava se po m2 površine.

Iznos komunalne naknade po m2 obračunske površine utvrđuje se množenjem:

 1. vrijednost obračunske jedinice – boda (B), određene u kunama po m2 (u nastavku teksta: vrijednost boda)
 2. koeficijent zone (Kz)
 3. koeficijent namjene (Kn).

Članak 9.

Vrijednost boda jednaka je mjesečnoj visini komunalne naknade po m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni.

Vrijednost boda određuje Općinsko vijeće posebnom odlukom.

Članak 10.

Na području Općine Strizivojna, ovisno o pogodnosti položaja i komunalne opremljenosti određuju se dvije zone za naplatu komunalne naknade:

 1. u prvu zonu pripadaju: K. Tomislava, B. Radića, Kolodvorska, V. Nazora
 2. u drugu zonu pripađaju: Šokadijina, Nikolićeva, N. Tesle, M. Gupca, B. JeIačića, Soljak i Đ. Basaričeka

Članak 11.

Za zone iz članka 10. ove Odluke određuje se koeficijent:

 1. za prvu zonu 1,00
 2. za drugu zonu 0,80

Članak 12.

Koeficijent namjene ovisi o vrsti nekretnine i iznosi, za:

 1. stambeni prostor 1,00
 2. poslovni prostor 1,30
 3. garažni prostor 1,33
 4. građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti 0,10
 5. neizgrađeno građevinsko zemljište 0,05

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Općine Strizivojna br. 2/96), Odluka o visini komunalne naknade (Službeni glasnik Općine Strizivojna br, 1/98).

Članak 14.

Ova odluka stupa na snagu od dana objave u Službenom glasniku Općine Strizivojna, a primjenjivat će se od 01.siječnja 2001. godine.