Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom. Način rada Općinskog vijeća uređuje se Poslovnikom. Općinsko vijeće ima 13 vijećnika, a način njihova izbora propisan je zakonom. Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika.

Predsjednik Općinskog vijeća

Nikola Degmečić

Potpredsjednik Općinsko vijeća

Zdravko Kvesić

Vijećnici

 1. Marko Damjanović (HDZ)
 2. Mato Ravlić (HDZ)
 3. Božo Teskera (HDZ)
 4. Miroslav Šolić, mag. ing. mech. (HDZ)
 5. Mirjana Omazić (HDZ)
 6. Zdravko Kvesić (nezavisni)
 7. Marija Jurić (nezavisni)
 8. Ana Teskera (nezavisni)
 9. Domagoj Ivanetić (nezavisni)
 10. Mateja Cuvaj, univ. bacc. ing. aedif. (nezavisni)
 11. Nikola Degmečić (HSS)
 12. Željko Guljašević (HSU)
 13. Hrvoje Glavačević (HSS)

Sjednice vijeća 2017.

2017. godina
 1. konstituirajuća sjednica:

Prethodni saziv vijeća 2013. – 2017. godina.