Naknada za novorođenčad

IZMJENA ODLUKE O PRAVU NA JEDNOKRATNU POMOĆ ZA ROĐENJE DJETETA

2021. godine izmijenjena je  Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Strizivojna. Iznos koji će se dodijeliti za svako novorođeno uvećan je za 1.000,00 kn, te sada iznosi 3.000,00 kuna. Novac je namijenjen u svrhu jednokratne pomoći za nabavu opreme za novorođenče.

VII. PRAVO NA JEDNOKRATNU POMOĆ ZA ROĐENJE DJETETA

Članak 11.

Za svako novorođeno dijete, roditelju će se dodijeliti iznos od 3.000,00 kuna, kao pomoć za nabavu opreme za novorođenče.

Pravo na dodjelu novčanog iznosa iz stavka 1. ovog članka imaju roditelji, odnosno samohrane majke ili očevi, hrvatski državljani, s prebivalištem na području Općine Strizivojna.

Članak 12.

Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Strizivojna, najkasnije u roku 6 mjeseci od dana rođenja djeteta. Uz zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete prilaže se:

  • izvadak iz matice rođenih za novorođeno dijete ili rodni list za novorođeno dijete
  • preslike osobnih iskaznica i uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja
  • uvjerenje o prebivalištu za novorođeno dijete
  • preslika kartice tekućeg računa podnositelja zahtjeva.

Jedinstveni upravni odjel provest će postupak utvrđivanja postojanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete, sukladno propisima kojima je uređeno provođenje upravnog postupka.