Komunalni doprinos

Temeljem članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH br. 36/95, 70/97, 128/99 i 57/00) i Članka 16. Statuta Općine Strizivojna (Službeni glasnik Općine Strizivojna br. 1/94.) Općinsko vijeće Općine Strizivojna na 26. sjednici održanoj 18. 12. 2000. godine, donosi

ODLUKU O KOMUNALNOM DOPRINOSU

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i mjerila za plaćanje komunalnog doprinosa radi sudjelovanja u financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Strizivojna.

Pod gradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture pod razumijeva se građenje novih, rekonstrukcija i sanacija postojećih objekata i uređaja.

Članak 2.

Iz sredstava prikupljenih od komunalnog doprinosa financira se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

 1. javne površine
 2. nerazvrstane ceste
 3. javnu rasvjetu

Članak 3.

Komunalni doprinos plaća vlasnik građevinske čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.

 

OBRAČUN KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 4.

Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom odnosno po m3 (prostornom metru) građevine koja se gradi na građevinskoj čestici, a kod građevine koja se uklanja zbog gradnje nove građevine ili kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni doprinos se obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

Za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine komunalni doprinos se obračunava po m2 tlocrtne površine građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njene površine po m2 izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun obujma po m3 građevine u toj zoni.

Članak 5.

Obzirom na pogodnost položaja, područje Općine Strizivojna dijeli se na dvije zone za obračun komunalnog doprinosa i to:

 1. I. zona obuhvaća dio naselja Strizivojna: K.Tomislava, B.Radića, Kolodvorska, V. Nazora
 2. II. zona obuhvaća dio naselja Strizivojna: Šokadijina, Nikolićeva, N. Tesle, M. Gupca, B. Jelačića, Đ. Basaričeka, Soljak

 

JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 6.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđuje se:

 1. za I zonu = 7,60
  • asfaltirana pristupna cesta 1,70 kn/m3
  • šljunčana pristupna cesta 0,30 kn/m3
  • izgradnju pješačkih staza 1,20 kn/m3
  • javna rasvjeta 3,60 kn/m3
  • javne površine (parkirališta, trgovi,parkovi, zelene površine, dječja igrališta) 0,80 kn/m3
 2. za 11 zonu = 6,00 (80%)
  • asfaltna pristupna cesta 1,00 kn/m3
  • šljunčana pristupna cesta 0,40 kn/m3
  • izgradnja pješačkih staza 0,70 – kn/m3
  • javna rasvjeta 3,60 kn/m3
  • javne površine (parkirališta, trgovi, parkovi, zelene površine, dječja igrališta) 0,30 kn/m3

 

UTVRĐIVANJE, NAČIN l ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 7.

Komunalni doprinos utvrđuje se rješenjem koje donosi jedinstveni upravni odjel.

Rješenje o komunalnom doprinosu obvezatno sadrži:

 1. iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti,
 2. način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa,
 3. prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi,
 4. obvezu Općine Strizivojna glede uređenja pristupa od javne površine do građevinske Čestice,
 5. obvezu povrata sredstava ako općina Strizivojna ne izvrši svoju obvezu.

Protiv rješenja o komunalnom doprinosu može se izjaviti žalba upravnom tijelu Osječko- baranjske županije nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva.

Članak 8.

Komunalni doprinos prihod je proračuna Općine Strizivojna i uplaćuje se na njen žiro-račun najkasnije u roku od 15 dana od dana izvršenja rješenja.

Općinsko poglavarstvo može na zahtjev stranke odobriti uplatu komunalnog doprinosa obročno, najviše do tri jednaka obroka.

 

OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 9.

Općinsko Poglavarstvo u potpunosti će osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa investitora koji gradi objekte koji su od posebnog značaja za Općinu Strizivojna.

Članak 10.

Potpuno se mogu osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa, obitelji poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, te Hrvatski ratni vojni invalidi i invalidi domovinskog rata ukoliko imaju prebivalište na području Općine Strizivojna.

Zahtjev za oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Strizivojna. Uz zahtjev je potrebno priložiti dokaz o prebivalištu na području Općine Strizivojna, pisanu izjavu da podnositelj zahtjeva nije stambeno zbrinut na području Republike Hrvatske, izjavu o broju članova domaćinstva i rješenje o statusu.

Rješenje o oslobađanju donosi Jedinstveni upravni odjel.

 

PRIJELAZNE i ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Danom primjene ove Odluke, prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu (SI. glasnik Općine Strizivojna br. 1/97).

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u Službenom glasniku Općine Strizivojna, a primjenjuje se od 01. siječnja 2001. god.

Klasa: 021-01/00-01/29
Ur.br.:2121/08-01-00-1
Strizivojna, 19. 12. 2000.

Predsjednik općinskog Vijeća
Mato Ravlić v. r.