Socijalna skrb

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) i članka 32. Statuta Općine Strizivojna (“Službeni glasnik” Općine Strizivojna, br. 2/13 ), Općinsko vijeće Općine Strizivojna na 7. sjednici održanoj 23.01.2018., donijelo je

ODLUKU o socijalnoj skrbi
na području Općine Strizivojna

I. UVODNA ODREDBA

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti za dodjelu novčanih naknada socijalno ugroženim stanovnicima na području Općine Strizivojna iz sredstava proračuna Općine Strizivojna i način ostvarivanja tih novčanih pomoći.

 

II. RODNA NEUTRALNOST

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovoj odluci, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

III. VRSTE NOVČANIH NAKNADA

Članak 3.

Općina Strizivojna u svom proračunu kroz program socijalne skrbi osigurava sredstva za isplatu sljedećih novčanih naknada:

 • naknada za troškove ogrjeva
 • jednokratna pomoć
 • pravo na dodjelu poklon paketa
 • pravo na jednokratnu pomoć za rođenje djeteta
 • pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtiću

 

IV. NAKNADA ZA TROŠKOVE OGRJEVA

Članak 4.

Pravo na naknadu troškova ogrjeva priznaje Osječko – baranjska županija, te sukladno tome određuje iznos i provodi upravni postupak utvrđivanja prava. Pravo na naknadu troškova ogrjeva priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva, na način da mu se jednom godišnje osigura 3m³ drva ili odobri novčani iznos za podmirenje troška kupovine 3m³ drva. Jedinstveni upravni odjel Općine Strizivojna u svojstvu je stručne administrativne pomoći nadležnom upravnom odjelu Osječko – baranjske županije.

 

V. JEDNOKRATNA POMOĆ

Članak 5.

Jednokratnu pomoć zbog izvanrednih okolnosti i nesretnih događaja mogu ostvariti samac ili kućanstvo koje zadesi izvanredan nesretan slučaj, veliki izdaci u kućanstvu zbog nesreće, požara, poplave, elementarne nepogode, skupog liječenja teške bolesti i kupnje ortopedskog pomagala i sličnih događaja.

Jednokratnu pomoć zbog izvanrednih okolnosti i nesretnih događaja mogu ostvariti samac ili kućanstvo koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • prijavljeno prebivalište ili stalni boravak na području Općine Strizivojna posljednjih šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za podnositelja zahtjeva
 • da im je financijska pomoć potrebna zbog povećanih izdataka koji su nastali zbog okolnosti i događaja iz stavka 1. ovog članka

Jednokratna pomoć iz stavka 1. ovog članka može se odobriti korisniku u iznosu do 5.000,00 kn tijekom jedne proračunske godine.

Članak 6.

Jednokratna pomoć iz članka 5. ove Odluke mogu se isplatiti kao novčana naknada na račun podnositelja zahtjeva ili kao naknada u naravi, izravnom uplatom na račun davatelja usluge.

Članak 7.

Jednokratna pomoć ostvaruje se temeljem zahtjeva za dodjelu pomoći i pripadajuće dokumentacije kojom se dokazuje postojanje uvjeta za ostvarivanje pomoći po ovoj odluci.

Uz zahtjev za dodjelu pomoći podnositelj zahtjeva prilaže:

 • dokaz o prebivalištu – kopiju osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu izdano do MUP-a
 • dokaze o broju članova kućanstva podnositelja zahtjeva – izjava o zajedničkom kućanstvu te preslike osobnih iskaznica, rodnih listova ili izvadaka iz matice rođenih
 • dokazi o prihodima podnositelja zahtjeva i svih članova kućanstva – isplatne liste, obavijest o isplaćenoj mirovini, rješenje Centra za socijalnu skrb te dokaz o isplati zajamčene minimalne naknade, potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti i isplaćenim naknadama zbog nezaposlenosti, potvrde Porezne uprave o visini prihoda za sve članove kućanstva
 • odgovarajuća dokumentacija kojom se dokazuju navodi iz zahtjeva – liječnička dokumentacija, dokazi o školovanju, opomena zbog dugovanja, zapisnik nadležnog tijela o događaju i slično
 • predračun za sanaciju štete ili nabavu materijala, ortopedskog pomagala i sl.
 • potvrdu o OIB-u podnositelja zahtjeva (ako nema na nekom od priloženih dokumenata)
 • po potrebi i druga dokumentacija

Članak 8.

Zahtjev za ostvarivanje jednokratne pomoći predaje se Jedinstvenom upravnom odjelu, koji provjerava je li priložena sva potrebna dokumentacija na temelju koje se može donijeti odluka.

Ako utvrdi da nije priložena sva potrebna dokumentacija koja je potrebna za donošenje odluke, Jedinstveni upravni odjel pozvat će podnositelja zahtjeva da dopuni dokumentaciju.

Kad utvrdi da se na temelju priložene dokumentacije može donijeti odluka, Jedinstveni upravni odjel proslijedit će zahtjev s dokumentacijom na odlučivanje Komisiji za socijalnu skrb.

Članak 9.

Na temelju prijedloga Komisije za socijalnu skrb općinski načelnik donosi odluku o dodjeli ili uskrati jednokratne pomoći.
Ako se odluka općinskog načelnika razlikuje od prijedloga Komisije za socijalnu skrb, mora biti valjano obrazložena.
Odluka općinskog načelnika o dodjeli ili uskrati jednokratne pomoći nije upravni akt.

 

VI. PRAVO NA DODJELU POKLON PAKETA

Članak 10.

Pravo na poklon pakete povodom blagdana Božića i Uskrsa ostvaruju socijalno potrebita kućanstva ili socijalno potrebite osobe samci s prebivalištem na području Općine Strizivojna

Komisija za socijalnu skrb Općine Strizivojna će svojom odlukom odrediti uvjete i način ostvarivanja prava za svaku tekuću godinu.

 

VII. PRAVO NA JEDNOKRATNU POMOĆ ZA ROĐENJE DJETETA

Članak 11.

Za svako novorođeno dijete, roditelju će se dodijeliti iznos od 2.000,00 kuna, kao pomoć za nabavu opreme za novorođenče.
Pravo na dodjelu novčanog iznosa iz stavka 1. ovog članka imaju roditelji, odnosno samohrane majke ili očevi, hrvatski državljani, s prebivalištem na području Općine Strizivojna.

Članak 12.

Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Strizivojna, najkasnije u roku 6 mjeseci od dana rođenja djeteta.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete prilaže se:

 • izvadak iz matice rođenih za novorođeno dijete ili rodni list za novorođeno dijete
 • preslike osobnih iskaznica i uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja
 • uvjerenje o prebivalištu za novorođeno dijete
 • preslika kartice tekućeg računa podnositelja zahtjeva.

Jedinstveni upravni odjel provest će postupak utvrđivanja postojanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete, sukladno propisima kojima je uređeno provođenje upravnog postupka.

 

VIII. PRAVO NA POMOĆ ZA TROŠKOVE BORAVKA DJECE U JASLICAMA I VRTIĆU

Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima mogu ostvariti roditelji, odnosno samohrane majke ili očevi, hrvatski državljani, s prebivalištem na području Općine Strizivojna.

Pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima ostvaruje se subvencijom u namirenju ekonomske cijene cjelovitog boravka djece u jaslicama i vrtićima, a najviše do 500,00 kuna po djetetu.

 

IX. PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA ISPLATU NOVČANIH NAKNADA

Članak 19.

Novčane naknade utvrđene ovom odlukom isplaćuju se na teret proračuna Općine Strizivojna, te se financijska sredstva za njihovu isplatu planiraju u proračunu u sklopu Programa socijalne skrbi za svaku fiskalnu godinu.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine Strizivojna

KLASA: 551-01/18-01/2
URBROJ: 2121/08-01-18-1
Strizivojna, 23. siječnja 2018.

Potpredsjednik Općinskog vijeća
Zdravko Kvesić