Prostorni plan uređenja

Izvješće o Javnoj raspravi_IV. ID Strizivojna

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za IV izmjene i dopune prostornog plana

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna

 

Tekst-za-objavu-izvješća-5-13

Zaključak-o-utvrđivanju-konačnog-prijedloga-Izmjena-i-dopuna-PPUO-Strizivojna-4-13

Obrazac-Zaključka-o-utvrđivanju-nacrta-konačnog-prijedloga-PPUO-3-13

Prostorni Plan uređenja Općine Strizivojna

1 Korištenje i namjena površina

 

1A. Pošta i telekomunikacije

 

2A Energetski sustav

 

2B Vodnogospodarski sustav

 

3 Uvjeti korištenja i zaštite prostora

 

GRAĐEVINSKA PODRUČJA