Lokalni porezi

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15), članka 20. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16 i 101//17) i članka 32. Statuta Općine Strizivojna („Službeni glasnik Općine Strizivojna br. 2/13.), Općinsko vijeće Općine Strizivojna na svojoj 5. sjednici održanoj 14. prosinca 2017.godine donijelo je

ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE STRIZIVOJNA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom usklađuje se Odluka o općinskim porezima Općine Strizivojna („Narodne novine broj 121/17 i „Službeni glasnik“ Općine Strizivojna br. 6/17 ), u daljnjem tekstu: Odluka, s odredbama Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16 i 101/17).

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. Odluke točka 3. s pripadajućim tekstom „3 Porez na nekretnine“, briše se.

Članak 3.

U poglavlju „II. VRSTE POREZA“ odjeljak „Porez na nekretnine“ naznačen iznad članka 12. Odluke, kao i članak 12. Odluke, brišu se.

Članak 4.

Dosadašnji članci od 13. do 18. Odluke, postaju članci od 12. do 17.

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“ i „Službenom glasniku Općine Strizivojna“.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Strizivojna“.

KLASA: 410-01/17-01/9
URBROJ: 2121/08-01-17-1
Strizivojna, 14. prosinca 2017.g.

Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Degmečić

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15), članka 42. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16) i članka 32. Statuta Općine Strizivojna („Službeni glasnik Općine Strizivojna br2/13.), Općinsko vijeće Općine Strizivojna na svojoj 2. sjednici održanoj 04. srpnja 2017.godine donijelo je

ODLUKU O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE STRIZIVOJNA

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poreza, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza te način obračunavanja i plaćanja općinskih poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima (NN, br. 115/16).

 

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općinski porezi su:

  1. Porez na potrošnju
  2. Porez na korištenje javnih površina
  3. Porez na nekretnine

 

Porez na potrošnju

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine Strizivojna.

Članak 4.

Obveznik poreza na potrošnju iz članka 3. ove Odluke je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge, a koji se nalazi na području Općine Strizivojna.

Članak 5.

Osnovica za porez na potrošnju iz članka 3. ove Odluke je prodajna cijena pića koja se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Članak 7.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju porezni obveznik iskazuje se na Obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 8.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava.

 

Porez na korištenje javnih površina

Članak 9.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine na području Općine Strizivojna.

Članak 10.

Pod javnim površinama podrazumijevaju se površine u općoj uporabi prema zemljišno-knjižnoj evidenciji kojima po posebnim propisima upravlja Općina Strizivojna (ulice, trgovi, nogostupi, zelene površine, parkovi, parkirališta i dr.).

Članak 11.

Sva pitanja utvrđivanja i naplate poreza na korištenje javnih površina Općinsko vijeće Općine Strizivojna utvrdit će posebnom Odlukom o porezu na korištenje javnih površina na području Općine.

 

Porez na nekretnine

Članak 12.

Sva pitanja utvrđivanja i naplate poreza na nekretnine Općinsko vijeće Općine Strizivojna utvrdit će se posebnom Odlukom o porezu na nekretnine na području Općine Strizivojna.

Rok za donošenje Odluke iz stavka 1. ovog članka je 30. studeni 2017.godine.

 

III. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 13.

Poslovi u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju povjeravaju se Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

Stvarno i mjesno nadležna ustrojstvena jedinica Porezne uprave Ministarstva financija je nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu lokalnih poreza iz stavka 1. ovog članka.

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu od 5% ukupno naplaćenih prihoda.
Porezna uprava je dužna do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, Općini Strizivojna dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za raspoređivanje javnih prihoda da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 14.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na korištenje javnih površina obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Strizivojna u čijem je djelokrugu naplata lokalnih poreza.

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenom postupku propisane Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom Odlukom.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u „Službenom glasniku općine Strizivojna“.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Strizivojna objavljena u „Službenom glasniku Općine Strizivojna“ br. 1/02. i 2/03.

Članak 18.

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“ i „Službenom glasniku Općine Strizivojna“. Dostavit će se i Ministarstvu financija Poreznoj upravi u roku od osam dana od dana njezina donošenja radi objave na mrežnim stranicama Porezne uprave i radi preuzimanja ovlasti za utvrđivanje i naplatu poreza Općine Strizivojna.

 

KLASA: 410-01/17-01/6
URBROJ: 2121/08-01-17-1
Strizivojna, 04. srpnja 2017.g.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Nikola Degmečić