Prikupljanje komunalnog otpada

Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ br. 50/17 i 84/19) i članka 30. Statuta Općine Strizivojna („Službeni glasnik“ Općine Strizivojna br. 01/18), Općinsko vijeće Općine Strizivojna na 23. sjednici održanoj dana 17. 12. 2019.godine donosi

ODLUKU o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Strizivojna

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji i način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, plastike, stakla, metala, tekstila i krupnog (glomaznog) otpada na području Općine Strizivojna.

Članak 2.

Pojedini pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (u daljnjem tekstu: Zakon) i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (u daljnjem tekstu: Uredba) imaju sljedeće značenje:

 1. Komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva.
 2. Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01.
 3. Biorazgradivi komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad. Biorazgradivi komunalni otpad u okviru javne usluge je biootpad i otpadni papir i karton.
 4. Biootpad je biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata, tržnica i slični otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda,
 5. Reciklabilni komunalni otpad čine otpadna plastika, otpadni metal i otpadno staklo, a kad je to prikladno i druge vrste otpada koje su namijenjene recikliranju (npr. otpadni tekstil i sl.).
 6. Krupni (glomazni) komunalni otpad je predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.
 7. Problematični otpad je opasni otpad iz podgrupe 20 01 Kataloga otpada koji uobičajeno nastaje u kućanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu pri čemu se problematičnim otpadom smatra sve dok se nalazi kod proizvođača tog otpada.
 8. Javna usluga je javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.
 9. Usluga povezana s javnom uslugom je odvojeno sakupljanje komunalnog otpada putem reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta, spremnika na javnim površinama i kod korisnika usluge te odvojeno prikupljanje krupnog (glomaznog) otpada.
 10. Korisnik usluge na području pružanja usluge je svaka fizička i prava osoba, vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge.
 11. Obračunsko mjesto je adresa nekretnine.
 12. Mjesto primopredaje i lokacija obračunskog mjesta u smislu ove odluke imaju isto značenje, a određuje se izjavom o načinu korištenja javne usluge.

Davatelj javne usluge, korisnik javne usluge i područje pružanja javne usluge

Članak 3.

Na području Općine Strizivojna javnu uslugu i uslugu povezanu s javnom uslugom pruža pravna ili fizička osoba temeljem ugovora o koncesiji, sukladno posebnom zakonu (u daljnjem tekstu: davatelj usluge).
Predstavničko tijelo Općine Strizivojna sukladno Zakonu može posebnom odlukom o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada odrediti društvo Univerzal d.o.o. Đakovo za davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada.
Davatelj usluge pruža javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, papira, stakla, metala, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) otpada, biorazgradivog komunalnog otpada osim biorazgradivog komunalnog otpada iz kompostera.

Korisnici usluge razvrstavaju se u kategorije:

 • korisnika kućanstvo (u daljnjem tekstu: Korisnik usluge kategorije 1.)
 • korisnika koji nije kućanstvo (u daljnjem tekstu: Korisnik usluge kategorije 2.)

Korisnik usluge kategorije 1. je korisnik javne usluge koji nekretninu koristi trajno ili povremeno u svrhu stanovanja (uključujući i vlasnike nekretnina za odmor).

Korisnik usluge kategorije 2. je korisnik javne usluge koji nije razvrstan u kategoriju korisnika kućanstvo, a koji nekretninu koristi u svrhu obavljanja djelatnosti.

Članak 4.

Korisnici usluge kategorije 2. razvrstani su u potkategorije prema djelatnosti kako je navedeno u Tablici 1.

TABLICA 1. POPIS POTKATEGORIJA KORISNIKA USLUGE KATEGORIJE 2.

Korisnici usluge koji djelatnost obavljaju povremeno ili stalno u tijeku godine, izjednačeni su u pravima i obvezama.

Ako se na istom obračunskom mjestu Korisnik usluge može razvrstati i u kategoriju 1. i u kategoriju 2, Korisnik usluge je dužan plaćati samo cijenu obvezne minimalne javne usluge obračunatu za Korisnika usluge kategorije 2, a o čemu je dužan u roku od 15 dana od nastupa navedene okolnosti obavijestiti davatelja javne usluge. U protivnom obveza plaćanja ostaje sukladno ranijem zaduženju.

Ako se na istom obračunskom mjestu Korisnik usluge može razvrstati u više potkategorija Korisnika usluge kategorije 2., Korisnik usluge je dužan plaćati samo jednu cijenu obvezne minimalne javne usluge, a o čemu je dužan u roku od 15 dana od nastupa navedene okolnosti obavijestiti davatelja javne usluge. U protivnom obveza plaćanja ostaje sukladno ranijem zaduženju

Kriterij obračuna količine otpada

Članak 5.

Kriterij obračuna količine otpada kojeg predaje korisnik javne usluge je volumen spremnika i broj pražnjenja spremnika.

Standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada

Članak 6.

Standardna veličina i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada određuju se na način da spremnik bude primjeren potrebi svakog pojedinog korisnika usluge
Miješani komunalni otpad prikuplja se u tipiziranim plastičnim spremnicima za miješani komunalni otpad volumena 120 litara, 240 litara i 1.100 litara.
Otpadni papir prikuplja se u tipiziranim plastičnim spremnicima za otpadni papir volumena 120 litara i 1.100 litara.
Otpadna plastika prikuplja se u tipiziranim plastičnim spremnicima za otpadnu plastiku volumena 120 litara i 1100 litara.
Biorazgradivi komunalni otpad prikuplja se u tipiziranim plastičnim spremnicima za biorazgradivi komunalni otpad volumena 1.100 litara.

Reciklabilni komunalni otpad i problematični otpad prikupljaju se i putem odgovarajućih tipiziranih spremnika za odvojeno sakupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila i problematičnog otpada postavljenih na javnoj površini volumena 1.100 litara.

Članak 6.

Pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost samostalnim radom mogu s davateljem usluge sklopiti poseban ugovor za sakupljanje reciklabilnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Članak 7.

Davatelj usluge dužan je u spremnike za odlaganje miješanog komunalnog otpada i biootpada iz biorazgradivog komunalnog otpada ugraditi čipove za elektroničko očitanje pražnjenja spremnika.

Članak 8.

Spremnici za komunalni otpad koji se nalaze na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge moraju biti označeni čitkom i trajnom oznakom koja sadrži naziv davatelja javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom i oznaku koja je u Evidenciji pridružena korisniku usluge i obračunskom mjestu.
Davatelj usluge dužan je osigurati označavanje spremnika iz stavka 1. ovoga članka i održavati čitkost oznake na spremniku.
Korisnik usluge koji već raspolaže spremnikom dužan je omogućiti davatelju usluge označivanje spremnika sukladno stavku 1. ovog članka.

Članak 9.

Davatelj usluge dužan je prilagoditi volumen spremnika na način da bude primjeren potrebi pojedinog korisnika usluge.
Davatelj usluge predlaže, a Korisnik usluge, od ponuđenih spremnika, bira volumen spremnika za miješani komunalni otpad koji želi koristiti. Davatelj usluge dužan je Korisniku usluge osigurati traženi volumen spremnika.
Spremnici za odvojeno prikupljanje miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada moraju se nalaziti na obračunskom mjestu kod korisnika usluge u za to predviđenim prostorima na način kojim se onemogućava pristup trećim osobama.
Kada ne postoji mogućnost smještaja spremnika na obračunskom mjestu kod korisnika usluge sukladno prethodnom stavku ovoga članka spremnici se mogu nalaziti na javnoj površini na najmanjoj udaljenosti od glavnog ulaza nekretnine obračunskog mjesta dostupnoj vozilu davatelja usluge.

Članak 10.

Spremnici i kontejneri za odlaganje komunalnog otpada vlasništvo su davatelja usluge, osim spremnika koje su korisnici nabavili o vlastitom trošku ili spremnika i kontejnera koje je Općina Strizivojna nabavila o vlastitom trošku.
Korisnik usluge dužan je sa spremnicima za koje je zadužen postupati na način koji ne dovodi do njihova oštećenja ili uništenja, te skrbiti da ti spremnici ne budu oštećeni ili uništeni od trećih osoba.
U slučaju otuđenja i oštećenja spremnika od strane korisnika usluge, trošak nabave novih spremnika snosit će korisnik usluge. U slučaju da je dokazano da je oštećenje spremnika za odlaganje komunalnog otpada uzrokovao radnik davatelja komunalne usluge, trošak nabave nove snosit će davatelj usluge.

Članak 11.

Spremnici za odvojeno prikupljanje reciklabilnog komunalnog otpada iz članka 5. ove Odluke postavljaju se na javnu površinu sukladno Planu lokacija za postavljanje spremnika za reciklabilni komunalni otpad (u daljnjem tekstu: Plan lokacija).
Plan lokacija sadrži popis lokacija za postavljanje spremnika, broj spremnika, volumen i izgled spremnika.
Plan lokacija izrađuje davatelj usluge na prijedlog Općine Strizivojna.
Plan lokacija objavljuje se na mrežnim stranicama davatelja usluge i Općine Strizivojna.
Spremnici za reciklabilni komunalni otpad moraju biti označeni čitkom i trajnom oznakom koja sadrži naziv davatelja usluge, naziv vrste otpada za koju je spremnik namijenjen te kratku uputu o otpadu koji se prikuplja putem tog spremnika. Oznaka se mora nalaziti na prednjoj strani spremnika.
Davatelj usluge dužan je u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke izraditi Plan lokacija.
Korisnik usluge dužan je sa spremnicima za sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada postavljenima na javnoj površini postupati na način koji ne dovodi do njihovog oštećenja ili uništenja.

Najmanja učestalost odvoza otpada

Članak 12.

Najmanja učestalost odvoza otpada na području Općine Strizivojna je:

 • jednom tjedno za miješani komunalni otpad
 • jednom mjesečno za otpadni papir i karton iz biorazgradivog komunalnog otpada te otpadnu plastiku,

Plan odvoza s datumima i okvirnim vremenom primopredaje miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada prema područjima, sastavni je dio Obavijesti o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada iz članka 16. Uredbe.

 

Obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu

Članak 13.

Korištenje javne usluge obračunava se za vremensko razdoblje od jednog mjeseca.

Cijena javne usluge

Članak 14.

Cijena javne usluge obračunava se razmjerno količini predanog otpada u obračunskom razdoblju pri čemu je kriterij količine otpada u obračunskom razdoblju volumen spremnika i broj pražnjenja spremnika.

Strukturu cijene javne usluge (CJU) čini cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada, cijena obvezne minimalne javne usluge i cijena ugovorne kazne, ukoliko je ista počinjena.

CJU = CMJU + C + UK

Pri čemu je:
CMJU – cijena obvezne minimalne javne usluge
C – cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada
UK – cijena ugovorne kazne

U cijenu javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom uključeni su slijedeći troškovi:

 • troškovi nabave i održavanje opreme,
 • troškovi prijevoza otpada,
 • troškovi obrade otpada,
 • troškovi nastali radom reciklažnih dvorišta i mobilnih reciklažnih dvorišta,
 • troškovi prijevoza i obrade glomaznog otpada,
 • troškovi vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom

 

CIJENA OBVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE

Članak 15.

Cijena obvezne minimalne javne usluge jedinstvena je na području pružanja usluge za sve Korisnike usluge kategorije 1..
Cijena obvezne javne usluge jednaka je za sve Korisnike usluge kategorije 2. razvrstane unnutar iste potkategorije.
Cijena obvezne minimalne javne usluge za Korisnike usluge kategorije 1. određuje se na način da se troškovi iz članka 10. ove Odluke koje stvaraju korisnici u kategoriji 1. (kućanstva) podijele s ukupnim brojem korisnika u kategoriji 1 (kućanstva).
Cijena obvezne minimalne javne usluge za Korisnike usluge kategorije 2. određuje se na način da se troškovi iz članka 10. ove Odluke koje stvaraju korisnici u kategoriji 2. (korisnici koji nisu kućanstva) podijele s ukupnim brojem korisnika u kategoriji 2 (korisnicima koji nisu kućanstva).
Cijena obvezne minimalne javne usluge određuje se na način da se osigura pokriće troškova Davatelja usluge, a koji troškovi su vezani za pružanje javne usluge, a nisu uključeni u cijenu javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada.

Članak 16.

Cijena obvezne minimalne javne usluge za Korisnike usluge kategorije 1. iznosi: 39,55 kuna U cijenu iz prethodne stavke ovog članka uključen je PDV.

Članak 17.

Cijena obvezne minimalne javne usluge za svaku potkategoriju Korisnika usluga kategorije 2. navedena je u Tablici 2.

Tablica 2. Cijena obvezne minimalne javne usluge
Potkategorija Djelatnost koja se obavlja u nekretnini odnosno
posebnom dijelu nekretnine UKUPNA CIJENA S PDV-om
I. Škole i vrtići, učilišta, vjerski objekti, samostani, bolnice, dnevne bolnice, ambulante, domovi za starije osobe, ustanove socijalne skrbi i druge slične djelatnosti 82,66 kn
II. Ova podkategorija obuhvaća djelatnosti koje nisu obuhvaćene ostalim točkama (na primjer: uredi, javni uredi, agencije, banke, uredski prostori državne uprave, županijske i lokalne samouprave, sudova, agencija, pošta, fondova i slično, humanitarne organizacije, osiguravajuća društva, odvjetnički i javnobilježnički uredi, turističke agencije, objekti za igre na sreću, udruge, muzeji, galerije, knjižnice, knjižare, izložbeni prostori, galerije, kina, kazališta, sportske dvorane, ambulante, trgovine odjećom i obućom i drugom neprehrambenom robom, kiosci za prodaju tiskovina i duhanskih proizvoda, obrtničke djelatnosti: frizerski salon, brijač, kozmetičar, stolar, vodoinstalater, električar, automehaničar, autolimar, bravar, radione za popravak, ribarski obrti, keramičari i druge slične obrtne djelatnosti, industrijske djelatnosti s proizvodnim pogonima te druge slične djelatnosti) 39,55 kn
III. Korisnici (pravne i fizičke osobe – obrtnici) koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost bez pružanja usluge smještaja ali uz pripremu i/ili posluživanje hrane (na primjer: restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekti brze prehrane, kavana, pivnica, buffet, kantina, pub, krčma, caffe bar, konoba, klet, kušaonica, pripremnica obroka – catering, objekt jednostavnih usluga u kiosku i slično) te tržnica, benzinska postaja, trgovački centar i druge slične djelatnosti 82,66 kn
IV. Korisnici (pravne i fizičke osobe – obrtnici) koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost bez pružanja usluge smještaja i bez pripreme i/ili posluživanja hrane (na primjer: caffe bar, noćni klub, noćni bar, disco klub i slično) te klub za zabavu na otvorenom, organizator javnih manifestacija, mesnica, ribarnica, prodavaonica mliječnih i suhomesnatih proizvoda, benzinska postaja, supermarket, trgovina prehrambenom robom, trgovački centar i druge slične djelatnosti 39,55 kn
V. Korisnici koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (fizička osoba – građanin koji iznajmljuje sobu/apart¬man/kuću za odmor i slično) 39,55 kn
VI. Korisnici (pravne i fizičke osobe – obrtnici) koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i pružaju uslugu smještaja (kamp, hotel, hostel, prenoćišta i slično) 82,66 kn
VII. Luka, autobusni i željeznički kolodvor, zračne luke i druge slične djelatnosti 39,55 kn

Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada

Članak 18.
Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (C) obračunava se temeljem digitalne evidencije o volumenu predanog miješanog komunalnog otpada:

– za Korisnike usluge koji koriste zajednički spremnik:

• C = JCV × BP × U

– Za Korisnike usluge koji samostalno koriste spremnik:

• C = JCV × BP

pri čemu je:
C – cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena u kunama
JCV – jedinična cijena za pražnjenje/preuzimanje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada izražena u kunama sukladno cjeniku
BP – broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno podacima u Evidenciji
U – udio Korisnika usluge u korištenju spremnika (ukoliko Korisnik usluge koristi zajednički spremnik).

Članak 19.

Ako korisnik usluge trajno ne koristi nekretninu nije dužan platiti cijenu obvezne minimalne javne usluge.

Nekretnina koja se trajno ne koristi je:

 • nekretnina za koju se na temelju podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije, ili plina ili pitke vode ili na drugi dokaziv način utvrdi da se ne koristi ili
 • nekretnina koja nije pogodna za stanovanje ili
 • novosagrađenanekretninakoje je neuseljena

 

Adresa reciklažnog dvorišta i mobilno reciklažno dvorište

Članak 20.

Reciklažno dvorište nalazi se na lokaciji davatelja usluge u Đakovu, LJ. Gaja 31.
Radno vrijeme reciklažnog dvorišta objavljuje se na mrežnoj stranici davatelja usluge.
Mobilno reciklažno dvorište postavlja se na javnim površinama prema rasporedu i dinamici koji se objavljuju na mrežnoj stranici davatelja usluge.

Način provedbe javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom

Članak 21.

Javna usluga i usluga povezana s javnom uslugom provode se na održivi način koji najmanje utječe na prava korisnika i korištenje nekretnina u njihovom vlasništvu, utjecaja na okoliš, red i mir u naselju i javno zdravlje građana.

Obveze davatelja usluge i korisnika usluge

Članak 22.

Davatelj javne usluge:

 • osigurava korisniku usluge spremnike za primopredaju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada,
 • dostavlja pravovremeno korisniku usluge obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada,
 • preuzima sadržaj spremnika od korisnika usluge,
 • odgovoran je za sigurnost, redovitost i kvalitetu javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom,
 • osigurava provjeru da otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja,
 • osigurava odvoz glomaznog otpada
 • osigurava korištenje reciklažnog dvorišta,
 • osigurava korištenje mobilnog reciklažnog dvorišta
 • dužan je gospodariti s odvojeno sakupljenim komunalnim otpadom sukladno propisanom redu prvenstva gospodarenja otpadom i na način koji ne dovodi do miješanja odvojeno sakupljenog komunalnog otpada s drugom vrstom otpada ili s otpadom koji ima drugačija svojstva.

Radnici davatelja usluge dužni su pažljivo rukovati spremnicima za odlaganje komunalnog otpada, tako da se isti ne oštećuju, a odloženi komunalni otpad ne rasipa i onečišćava okolinu.

Pražnjenje spremnika za miješani komunalni otpad obavlja se putem automatskog sustava ugrađenog na specijalnom vozilu za prijevoz otpada, te je zabranjeno ručno pražnjenje spremnika.

Članak 23.

Korisnik usluge je dužan:

 • koristiti javnu uslugu i predati miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad davatelju javne usluge na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge,
 • dostaviti davatelju usluge Izjavu o načinu korištenja javne usluge
 • predavati biorazgradivi komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad i glomazni otpad odvojeno od miješanog komunalnog otpada
 • sav komunalni otpad prikupljati isključivo u odgovarajuće spremnike za otpad, na za to predviđenim mjestima, sukladno vrsti otpada i namjeni spremnika, poštujući pritom propisana pravila o odvojenom prikupljanju različite vrste komunalnog otpada te pravila sustava sakupljanja komunalnog otpada
 • predavati problematični otpad u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište
 • plaćati davatelju usluge cijenu javne usluge
 • omogućiti davatelju javne usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje u slučaju kad je mjesto primopredaje otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika
 • postupati s otpadom na obračunskom mjestu korisnika usluge na način kojim se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojava neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada,
 • sa spremnicima za koje je zadužen postupati na način koji ne dovodi do njihova oštećenja ili uništenja, te skrbiti da ti spremnici ne budu oštećeni ili uništeni od trećih osoba
 • sakupljeni komunalni otpad iz svojih prostorija pažljivo odlagati u spremnike za odlaganje komunalnog otpada tako da se isti ne rasipa i ne onečišćava okolni prostor
 • sav odloženi miješani komunalni, biorazgradivi komunalni i reciklabilni otpad odložiti na način da se sav nalazi u spremniku, a poklopac mora biti potpuno zatvoren
 • zadužene i / ili vlastite spremnike za otpad prati i održavati u čistom stanju, a po potrebi dezinficirati i deratizirati.

 

Provedba ugovora u slučaju nastupanja posebnih okolnosti

Članak 24.

U slučaju nastupanja posebnih okolnosti (elementarne nepogode, katastrofe i slično) načelnik Općine Strizivojna će na temelju prijedloga Stožera civilne zaštite Općine Strizivojna, donijeti posebnu Odluku kojom će urediti provedbu ugovora o korištenju javne usluge.

Odlukom iz stavka 1. ovoga članka će se ovisno o nastalim posebnim okolnostima utvrditi prioritet, vremenski okvir te opseg pružanja javne usluge, a sukladno kojoj je dužan postupati davatelj usluge za vrijeme dok je navedena Odluka na snazi.

Način podnošenja prigovora i postupanje po prigovoru mještana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada

Članak 25.

Davatelj usluge dužan je omogućiti mještanima podnošenje prigovora na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada.

Prigovor se može podnijeti pisanim putem na adresu davatelja usluge, putem sredstava elektroničke komunikacije te usmeno na zapisnik u poslovnim prostorijama davatelja usluge.

Davatelj usluge je dužan u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora utvrditi činjenično stanje i pismeno se očitovati korisniku usluge na navode iz prigovora.

Članak 26.

Davatelj usluge dužan je putem svoje mrežne stranice obavijestiti građane o mogućnosti i načinu podnošenja prigovora na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada.

Davatelj usluge dužan je voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora korisnika najmanje godinu dana od primitka prigovora korisnika.

 

Uvjeti za pojedinačno korištenje javne usluge

Članak 27.

Korisniku usluge koji u izjavi o načinu korištenja javne usluge ili pisanim putem zahtjeva da mu davatelj usluge osigura uvjete kojima se ostvaruje pojedinačno korištenje javne usluge i u slučaju kada više korisnika koristi zajednički spremnik, davatelj usluge će u primjerenom roku od zaprimanja izjave, odnosno pisanog zahtjeva osigurati uvjete za pojedinačno korištenje javne usluge.
Davatelj usluge će korisniku usluge iz prethodnog stavka o njegovom trošku osigurati zasebne spremnike, odnosno vrećice za miješani komunalni otpad, biorazgradivi komunalni otpad, otpadni papir, plastiku i metal, staklo i tekstil na način da budu primjereni potrebi tog korisnika usluge, a sve prema cjeniku davatelja usluge.
Spremnike iz stavka 2. ovoga članka davatelj usluge će pridružiti Evidenciji tog korisnika usluge i obračunskom mjestu.

Prihvatljiv dokaz izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika usluge

Članak 28.

Prihvatljiv dokaz o izvršenju javne usluge za pojedinog korisnika usluge je elektronsko očitanje pražnjenja označenog spremnika, odnosno evidencija davatelja usluge o datumu i broju pražnjenju spremnika tijekom obračunskog razdoblja za pojedinog korisnika usluge.
Korisnik usluge može na zahtjev dobiti ispis evidencije odvoza otpada.

Članak 29.

Način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima

Članak 30.

U slučaju kad više korisnika koristi zajednički spremnik za miješani komunalni otpad, a među korisnicima usluge nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika na način da zbroj svih udjela čini jedan, davatelj usluge primijeniti će udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika prema sljedećim kriterijima:

 • kad više korisnika usluge zajednički koriste spremnik zbroj udjela svih korisnika, određenih međusobnim sporazumom ili prijedlogom davatelja usluge, mora iznositi jedan.
 • kad su korisnici javne usluge kućanstva/etažni stanovi i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima na način da zbroj svih udjela čini jedan kao kriterij određivanja udjela korisnika javne usluge primjenjivat će se za kućanstva broj članova kućanstva, pri čemu su korisnici usluga vlasnici kuća/stanova.
 • kad su korisnici javne usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima na način da zbroj svih udjela čini jedan kao kriterij određivanja udjela korisnika javne usluge primjenjivat će se za kućanstva broj članova kućanstva a za pravne osobe i obrtnike broj zaposlenih, pri čemu su korisnici usluga vlasnici kuća/stanova i pravne osobe/ fizičke osobe-obrtnici korisnici poslovnih prostora.

 

Količina krupnog (glomaznog) otpada koji se preuzima u okviru javne usluge

Članak 31.

Davatelj usluge dužan je u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade u količini do 3,0 m3.
Davatelj usluge je dužan preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge u što kraćem roku, ali ne dužem od 15 dana od dana primljenog zahtjeva.

 

Ugovorna kazna

Članak 32.

Ugovorna kazna je novčani iznos koji je korisnik usluge dužan platiti u slučaju postupanja protivno ugovoru.

Iznos ugovorne kazne mora biti razmjeran troškovima uklanjanja posljedica takvog postupanja, a ne smije biti veći od iznosa godišnje cijene obavezne minimalne javne usluge za kategoriju/podkategoriju korisnika kojoj isti pripada.

Korisnik usluge dužan je platiti iznos ugovorne kazne za slijedeće postupke:

 • ako ne koristi javnu uslugu i ne predaje miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad davatelju usluge, ugovorna kazna iznosi;
 • ako na svom obračunskom mjestu postupa s otpadom na način kojim se dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i uzrokuje pojava neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada, ugovorna kazna iznosi;
 • ako ne predaje biorazgradivi komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad i glomazni otpad odvojeno od miješanog komunalnog otpada, ugovorna kazna iznosi;
 • ako je potpisao izjavu da će vršiti kućno kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada a davatelj usluge utvrdi da taj otpad odlaže u spremnik za miješani komunalni otpad, ugovorna kazna iznosi;
 • ako s krupnim ( glomaznim) otpadom postupa na način da isti odlaže u spremnike za prikupljanje miješanog komunalnog otpada, zatim unutar drvoreda, dječjih igrališta, javnih zelenih površina i parkova te na mjesta koja za to nisu predviđena, te da s krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom odlaže bačve, kante i slične posude u kojima ima ulja, boja, kiselina i drugih opasnih tvari, komunalnog otpada te drugog problematičnog otpada, ugovorna kazna iznosi;
 • ako ne drži spremnik na za to ovom Odlukom propisanom mjestu, ugovorna kazna iznosi;
 • ako onemogući davatelju usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje u slučaju kada mjesto primopredaje otpada nije na javnoj površini, ugovorna kazna iznosi;
 • ako je uništio ili oštetio spremnik dodijeljen korisniku usluge, ugovorna kazna iznosi ;
 • ako je uništio ili oštetio spremnik postavljen na javnoj površini, ugovorna kazna iznosi ;
 • ako u slučaju povećane potrebe za korištenjem javne usluge iznad obvezne minimalne ne koristi propisano označene vrećice, ugovorna kazna iznosi kuna;
 • ako je u izjavi o načinu korištenja usluge očigledno naveo netočne podatke, osobito ukoliko je lažno naveo da trajno ne koristi nekretninu, ugovorna kazna iznosi;
 • ako nije u roku od 30 dana od početka korištenja novoizgrađene nekretnine, odnosno posebnog dijela takve nekretnine ili prava korištenja takve nekretnine, odnosno posebnog dijela takve nekretnine (kada je vlasnik nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika) o istome pisanim putem obavijestio davatelja usluge, ugovorna kazna iznosi.

Davatelj usluge je dužan izvršiti sanaciju nastale štete nastale iz stavka 1. ovog članka.

Članak 33.

Kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, nastalu obvezu plaćanja ugovorne kazne u slučaju kad se ne utvrdi odgovornost pojedinog korisnika snose svi korisnici usluge koji koriste zajednički spremnik sukladno udjelima u korištenju spremnika.

Članak 34.

Radi utvrđivanja nužnih činjenica kojima se utvrđuje postupanje korisnika usluge protivno Ugovoru o korištenju javne usluge prema članku18.ove Odluke kao i činjenica nužnih za obračun ugovorne kazne, davatelj usluge ovlašten je i dužan postupati po prijavi komunalnih redara, razmotriti i ispitati prijave građana, uzimati potrebne izjave od korisnika usluga, svojih zaposlenika i trećih osoba, osigurati fotografiranje i/ili video snimanje obračunskog mjesta korisnika usluge i koristiti takvu fotodokumentaciju, koristiti podatke iz izjave o načinu korištenja javne usluge, evidencije o preuzetom komunalnom otpadu, podatke očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije ili plina ili pitke vode, podatke iz svojih poslovnih knjiga i drugih evidencija, stručne, obrazložene i ovjerene procjene nastalih troškova uslijed pojedinog postupanja, vremensko trajanje pojedinog postupanja, te sve druge dokaze s pomoću kojih se i u svezi s drugim dokazima nedvojbeno može utvrditi postupanje korisnika usluge prema članku 18. ove Odluke, odnosno koji mogu poslužiti za obračun ugovorne kazne.
Davatelj usluge nakon što utvrdi nužne činjenice za obračun ugovorne kazne dužan je o tome obavijestiti korisnika usluge i pozvati ga radi očitovanja o utvrđenim činjenicama.

Članak 35.

Korisnik usluge prilikom prvog kršenja odredaba ove Odluke bit će opomenut pisanim putem od davatelja usluge.
Korisniku usluge koji je bio opomenut, a ponovo prekrši odredbe ove Odluke naplatit će se ugovorna kazna iz članka 27. ove Odluke.
Ukoliko se utvrdi da je korisnik usluge počinio više radnji za koje je prema članku 27. ove Odluke propisana obveza plaćanja ugovorne kazne, davatelj usluge će mu za svaku od navedenih radnji obračunati i naplatiti ugovornu kaznu.

Opći uvjeti ugovora s korisnicima usluge

Članak 36.

Opći uvjeti ugovora s korisnicima javne usluge biti će usvojeni, donošenjem Odluke o raspisivanju koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada ili donošenjem Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada trgovačkom društvu Univerzal d.o.o., Đakovo.

 

Prijelazne i završne odredbe

Članak 37.

Davatelj usluge dužan je osigurati uvjete za prikupljanje biootpada iz biorazgradivog komunalnog otpada kad se za to steknu tehničko-tehnološki uvjeti.

Članak 38.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine Strizivojna, a primjenjuje se od 01. ožujka 2020. godine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Nikola Degmečić

KLASA: 363-01/19-01/48
URBROJ:2121/08-01-19-2
Stizivojna, 17.12.2019. godine