Prikupljanje komunalnog otpada

Na temelju članka 30.stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj:94/13. i 73/17.), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine broj:50/17.) i članka 32. Statuta Općine Strizivojna (Službeni glasnik Općine Strizivojna broj:2/13.) Općinsko vijeće Općine Strizivojna na svojoj 7 sjednici održanoj dana 23.01.2018. donosi

O D L U K U o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Strizivojna

 

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, plastike, stakla, metala, tekstila i krupnog (glomaznog) otpada na području Općine Strizivojna.

Članak 2.

Komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva.

Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstva i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali.

Biorazgradivi komunalni otpad je otpad koji je nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad.

Krupni (glomazni) komunalni otpad je predmet ili tvar koju je zbog volumena i / ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, popis vrsta predmeta i tvari koji se smatraju krupnim (glomaznim) otpadom propisuje nadležni Ministar naputkom.

Građevni otpad je otpad nastao prilikom izgradnje, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih objekata, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodne oporabe koristiti za građenje građevine zbog koje građenja je nastao.

Problematični otpad je opasni otpad koji uobičajeno nastaje u kućanstvu, te opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu pri čemu se problematičnim otpadom smatra sve dok se nalazi kod proizvođača tog otpada.

 

II.DAVATELJ I KORISNIK JAVNE USLUGE, PODRUČJE PRUŽANJA JAVNE USLUGE

Članak 3.

Javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Strizivojna može obavljati:

 1. pravna osoba u kojoj je Općina Strizivojna osnivač i većinski vlasnik udjela, ili s više jedinica lokalne samouprave drži u toj pravnoj osobi većinski dio udjela, na temelju posebne odluke predstavničkog tijela o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
 2. pravna osoba na temelju posebne odluke predstavničkog tijela o dodjeli koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje tih vrsta otpada na području Općine Strizivojna putem spremnika od pojedinih korisnika usluge uz prethodno razvrstavanje i skladištenje u svrhu prijevoza do ovlaštene osobe za obradu tog otpada.

Davatelj usluge pruža javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, papira, stakla, metala, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) otpada, biorazgradivog komunalnog otpada osim biorazgradivog komunalnog otpada iz kompostera.

Korisnik usluge je kućanstvo i gospodarski subjekt, a koji su vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine, kada je vlasnik nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge.

III.KRITERIJ OBRAČUNA KOLIČINE OTPADA I UČESTALOST ODVOZA OTPADA

Članak 4.

Kriterij obračuna količine otpada kojeg predaje korisnik javne usluge je volumen spremnika i broj pražnjenja spremnika.

Najmanji učestalost odvoza otpada na području Općine Strizivojna je:

 • Četiri puta mjesečno miješani komunalni otpad
 • Jednom mjesečno otpadni papir i karton iz biorazgradivog komunalnog otpada
 • Jednom mjesečno otpadna plastika iz biorazgradivog komunalnog otpada

 

IV. STANDARDNE VELIČINE I OSTALA SVOJSTVA SPREMNIKA ZA SAKUPLJANJE OTPADA

Članak 5.

Miješani komunalni otpad prikuplja se u tipiziranim plastičnim spremnicima za miješani komunalni otpad volumena 120 l i 1100 l. U slučaju potrebe miješani komunalni otpad može se prikupljati i u tipiziranim plastičnim vrećicama za

Reciklabilini i biorazgradivi komunalni otpad prikuplja se u tipiziranim plastičnim spremnicima volumena 120 l i 1100 l, te u PVC vrećama za reciklabilini i biorazgradivi komunalni otpad.

Biorazgradivi komunalni otpad korisnici usluge imaju mogućnost odlagati u kompostere, što potvrđuju izjavom o načinu korištenja javne usluge, te u tom slučaju davatelj usluge istom korisniku neće pružati uslugu odvoza biootpada.

Općina Strizivojna i davatelj usluge nabaviti će komunalnu opremu za odvojeno prikupljanje otpada, te svako kućanstvo ima pravo na posude volumena 120 l za prikupljanje miješanog komunalnog otpada, te posudu volumena 120 l za otpadni papir i karton iz biorazgradivog komunalnog otpada, te posudu volumena 120 l za otpadana plastika iz biorazgradivog komunalnog otpada, komposter.

Problematični otpad prikuplja se u spremnicima za problematični otpad koji se nalaze u reciklažnom dvorištu.

Krupni (glomazni) otpad prikuplja se dva puta godišnje, prema rasporedu davatelja usluge. Zabranjeno je krupni (glomazni) otpada odlagati na javne površine i u spremnike za miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad. Krupni (glomazni) otpad može se odlagati u reciklažno dvorište.

Članak 6.

Spremnici i kontejneri za odlaganje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (otpadni papir i karton, otpadna plastika, komposteri) vlasništvo su Općine Strizivojna i davatelja usluge.

Na spremnicima se nalazi naljepnica na kojoj je naziv davatelja usluge i vlasnika spremnika.

Korisnici usluge dužni su voditi brigu o spremnicima koje su preuzeli, u slučaju namjernog oštećenja ili otuđenja korisnik je dužan snositi trošak nabave novog spremnika.

U slučaju oštećenja spremnika od strane radnika davatelja usluge , trošak nabave novog spremnika snosi davatelj usluge.

Davatelj usluge dužan je u spremnike za odlaganje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpadnog kartona i papira, i otpadne plastike, ugraditi čipove za elektroničko očitanje pražnjenja spremnika.

Članak 7.

Tekstil, metal, staklo prikupljaju se u posebne spremnike koji se nalaze na javnim površinama na području Općine Strizivojna, i označeni su nazivom otpada koji se prikuplja u njima i nazivom davatelja usluge.

 

V. RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Članak 8.

Korisnici usluge s područja Općine Strizovjna, sukladno posebnom ugovoru a bez dodatnog plaćanja, mogu koristiti reciklažno dvorište koje se nalazi na adresi Ljudevita Gaja 31 u Đakovu za potrebe odlaganja reciklabilnog otpada.

 

VI.OBRAČUNSKA RAZDOBLJA KROZ KALENDARSKU GODINU

Članak 9.

Korištenje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada korisnici plaćaju na temelju mjesečnih računa koje im dostavlja davatelj usluge, a koji dospijevaju prema roku dospijeća koji je iskazan na svakom pojedinom računu.

 

VII. CIJENA JAVNE USLUGE

Članak 10.

Cijena javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada obračunava se razmjerno količini predanog otpada u obračunskom razdoblju pri čemu je kriterij količine otpada u obračunskom razdoblju volumen spremnika i broj pražnjenja spremnika.

Članak 11.

Korisnik usluge dužan je platiti davatelju usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje, osim ako je riječ o obračunskom mjestu na kojem se nekretnina ne koristi.

Članak 12.

Nekretnina koja se trajno ne koristi je:

 • Nekretnina koja nije pogodna za stanovanje
 • Nekretnina koja je novosagrađena ali nije useljena
 • Nekretnina za koju se može na dokaziv način utvrditi da se ne koristi za stanovanje.

Korisnik je dužan obavijestiti davatelja usluge o nekorištenju nekretnine.

 

VII. NAČIN PROVEDBE JAVNE USLUGE I USLUGE POVEZANE S JAVNOM USLUGOM

Članak 13.

Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada provodi se na održiv način koji ima najmanji utjecaj na prava korisnika i korištenje nekretnina u njihovom vlasništvu, na okoliš i javno zdravlje mještana.

 

VIII. OBVEZE DAVATELJA USLUGE I KORISNIKA USLUGE

Članak 14.

Obveze davatelja usluge:

 • pravovremeno dostavljanje obavijesti o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada
 • preuzimanje sadržaja spremnika od korisnika usluge, te pvc vrećice za odlaganje otpada
 • odgovara za sigurnost i redovno izvršavanje usluge, te kvalitetu javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s javnom uslugom
 • provjerava spremnike prilikom primopredaje kako bi utvrdio odgovara li sadržaj vrsti spremnika
 • osigurava odvoz glomaznog otpada
 • osigurava korištenje reciklažnog dvorišta, te ukoliko je u mogućnosti i mobilnog reciklažnog dvorišta
 • gospodariti s odvojeno prikupljenim otpadom na način koji ne dovodi do miješanja različitih vrsta otpada, niti otpada različitih svojstava
 • prazniti spremnike putem automatskog sustava ugrađenog na specijalnom vozilu za prijevoz otpada

Obveze korisnika usluge:

 • koristiti javnu uslugu i predati miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad davatelju javne usluge na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge
 • dostaviti davatelju usluge Izjavu o načinu korištenja javne usluge
 • predavati biorazgradivi komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad i glomazni otpad odvojeno od miješanog otpada
 • otpad prikupljati u odgovarajućim spremnicima i na to predviđenim mjestima
 • problematični otpad predavati u reciklažno dvorište i mobilno reciklažno dvorište
 • plaćati davatelju usluge cijenu javne usluge
 • omogućiti pristup spremniku davatelju usluge na mjestu primopredaje u slučaju kada je mjesto primopredaje otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge
 • postupati s otpadom na obračunskom mjestu korisnika usluge na način da se ne dovodi u pitanje zdravlje mještana i onečišćavanje okoliša
 • postupati sa spremnicima na način da ne dođe do oštećenja ili uništavanja
 • otpad iz svojih prostorija prikupljati i odlagati na način da se isti ne rasipa i ne onečišćava okoliš
 • odlagati otpad na način da spremnik bude zatvoren
 • spremnike održavati u čitom stanju, te prema potrebi dezinficirati
 • u roku 30 dana od korištenja novoizgrađene nekretnine, ili posebnog dijela takve nekretnine ili prava na korištenje takve nekretnine, odnosno posebnog dijela, obavijestiti davatelja usluge

 

IX. IZJAVA O NAČINU KORIŠTENJA JAVNE USLUGE

Članak 15.

Korisnik usluge dužan je davatelju usluge dostaviti Izjavu o načinu korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Članak 16.

Sadržaj i forma, te rok i način dostave izjave iz članka 15. ove Odluke definirati će se nakon sklapanja ugovora o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

X. NAČIN ODREĐIVANJA UDJELA KORISNIKA JAVNE USLUGE U SLUČAJU KADA SU KORISNICI JAVNE USLUGE KORISTE ZAJEDNIČKI SPREMNIK BEZ SPORAZUMA O UDJELIMA

Članak 17.

Korisnik usluge koji samostalno koristi spremnik, njegov udio korisnika usluge u korištenju spremnika je jedan (U=1).

Više korisnika usluge mogu zajednički koristiti jedan spremnik za miješani komunalni otpad, tada zbroj udjela svih korisnika, određenih međusobnim sporazumom ili prijedlogom davatelja usluge , mora iznositi jedan (U=1).

Ukoliko među korisnicima nije postignut sporazum o udjelima korištenja zajedničkog spremnika na način da zbroj svih udjela čini jedan, davatelj usluge može primijeniti kriterij:

 • broj članova kućanstva za fizičke osobe
 • broj zaposlenih osoba za gospodarske subjekte.

 

XI. UGOVOR O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE

Članak 18.

Ugovor o korištenju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada između korisnika usluge i davatelja usluge smatra se sklopljenim ako je ispunjen jedan od tri uvjeta:

 • dostava Izjave iz članka 15. ove Odluke
 • prilikom prvog korištenja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
 • danom zaprimanja spremnika za prikupljanje miješanog komunalnog otpada.

Bitne sastojke ugovora iz stavka 1. čine Odluka predstavničkog tijela iz članka 3. ove Odluke, Izjava iz članka 15. ove Odluke, te Cjenik usluge.

Davatelj usluge dužan je korisniku usluge dati uvid u dokumente iz stavka 2.

Članak 19.

Općina Strizivojna dužna je sredstvima javnog informiranja, te putem službene internetske stranice i oglasne ploče informirati korisnika usluge upoznati s odredbama ugovora i izmjena i dopuna ugovora o korištenju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Članak 20.

Davatelj usluge u obvezi je na svojoj internetskoj stranici ažurirati i pratiti propise iz sustava održivog gospodarenja otpadom, te istaknuti cjenik, Odluku, način podnošenja prigovora sukladno propisima o zaštiti potrošača.

XII. PROVEDBA UGOVORA U SLUČAJU NASTUPANJA POSEBNIH OKOLNOSTI

Članak 21.

U slučaju nastupanja posebnih okolnosti općinski načelnik će na prijedlog Stožera civilne zaštite donijeti posebnu odluku kojom će se urediti provedba ugovora o korištenju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za vrijeme trajanja posebnih okolnosti.

Posebne okolnosti su događaji koji predstavljaju nastanak katastrofa i elementarnih nepogoda.

XIII. PODNOŠENJE PRIGOVORA I POSTUPANJE PO PRIGOVORU RADI NEUGODE UZROKOVANE SUSTAVOM SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Članak 22.

Korisnik usluge prigovor može podnijeti sukladno članku 20. ove Odluke.

Reklamacija na račun davatelja usluge mora biti moguća najmanje 8 dana od dana zaprimanja računa korisnika usluge.

XIV. PRIHVATLJIV DOKAZ IZVRŠENJA JAVNE USLUGE ZA POJEDINOG KORISNIKA

Članak 23.

Prihvatljiv dokaz izvršenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada je evidencija davatelja usluge koja sadrži:

 • sakupljene količine miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada, reciklabilnog otpada, glomaznog otpada, problematičnog otpada
 • podatke o korisniku usluge
 • podatke o obračunskom mjestu
 • podatke o datumu i vremenu izvršenja usluge.

 

XV. UGOVORNA KAZNA

Članak 24.

Ugovorna kazna je novčani iznos koji je korisnik usluge dužan platiti u slučaju postupanja protivno ugovoru.

Iznosi za svaku kaznu utvrdit će se nakon odabira Davatelja usluge posebnom odlukom Općinskog vijeća.

 

XVI. OPĆI UVJETI UGOVORA S KORISNIKOM USLUGE

Članak 25.

Opći uvjeti ugovora s korisnikom usluge utvrditi će se zasebnom odlukom.

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Strizivojna.

KLASA: 363-01/18-01/4
URBROJ: 2121/08-01-18-1
Strizivojna 23.01.2018. godine

POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Zdravko Kvesić