Vijesti

Odvoz otpada na području Općine Strizivojna za 2019. godinu

Čovjekova je dužnost pobrinuti se za otpad koji proizvede. Otpad odbačen u okoliš može onečistiti okoliš i tako narušiti kvalitetu života. Umjesto toga, otpad se može iskoristiti kao vrijedna sirovina… Čist okoliš naša je odgovornost i obveza, ali i mogućnost za gospodarski razvoj!

Od 1. ožujka 2019. godine odvoz otpada na području Općine Strizivojna preuzima trgovačko društvo Univerzal, čiji je Općina Strizivojna suvlasnik.

Republika Hrvatska je ulaskom u EU preuzela obvezu provođenja Direktiva Europske komisije o održivom gospodarenju otpadom te do 2025. mora u potpunosti prilagoditi prikupljanje i zbrinjavanje otpada. Prema zahtjevima Europske komisije, najkasnije do 2030. godine mora se adekvatno zbrinjavati 95% otpada, odnosno reciklirati minimalno 70% komunalnog otpada i 80% ambalažnog otpada. Trenutno se u Republici Hrvatskoj odvaja tek 24% ukupnog otpada.

S obzirom na sve navedeno, trgovačko društvo Univerzal prije početka odvoza podijelila je svim kućanstvima na području Općine Strizivojna 120 litarske spremnike za miješani komunalni otpad dok će Općina Strizivojna putem natječaja Fonda za zaštitu okoliša osigurati ostale spremnike. Do nabave spremnika za papir i plastiku iste će svako kućanstvo odlagati u primjerene vreće koje će podijeliti Univerzal.

Prema članku 30. stavcima 5. i 6. Zakona o održivom gospodarenju otpadom te članku 7. Uredbe o gospodarenju otpadom KORISNIK JE DUŽAN:

 1. Koristiti javnu uslugu iz stavka 1.istog članka
 2. Predavati problematični otpad odvojeno od miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada
 3. Snositi troškove gospodarenja komunalnim otpadom razmjerno količini otpada kojeg je predao davatelju usluge

Razvrstavanje i odvajanje otpada

ZELENI SPREMNIK – Odlaže se miješani komunalni otpad (otpad od pometanja i usisavanja,prljave i masne folije, prljavi i masni papir, celofan, pelene, vatu, otpad od kućnih ljubimaca, korištene papirnate tanjure, čaše, maramice, … JEDINO ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA SE NAPLAĆUJE. Dakle, cilj je smanjiti količinu miješanog komunalnog otpada pravilnim razdvajanjem i recikliranjem.

 

PLAVI SPREMNIK – U plavi spremnik odnosno vrećicu koju će korisnicima podijeliti Univerzal a koje će se koristiti do pribavljanja spremnika, odlaže se: papirna i kartonska ambalaža, čiste i suhe novine, časopisi, revije, knjige, kalendari, katalozi, bilježnice, papirnate vrećice i omoti, ostali papirnati proizvodi.

 

ŽUTI SPREMNIK – odnosno vrećicu koju će korisnicima podijeliti Univerzal a koje će se koristiti do pribavljanja spremnika, odlaže se čista i suha plastična ambalaža: boce od jestivog ulja, octa, mlijeka, vode, sokova, deterdženata, jednokratne posude za kolače i hranu, plastične vrećice i folije, tetrapak i ostala višeslojna ambalaža, ambalažni stiropor.

 

BIO OTPAD – podrazumijeva kuhinjski otpad (ostaci voća i povrća, ljuske jaja, talog kave, vrećice čaja, ostaci kruha i sl.) vrtni ili zeleni otpad (uvelo cvijeće, otkos trave i živice, zemlja iz lončanica i sl.) te male količine ostalog biootpada (kora drveta, kosa i dlaka, piljevina, borove iglice i sl.). Korisnici se trebaju izjasniti hoće li biootpad kompostirati sami (kao do sada) ili će zadužiti komposter koji će osigurati Općina Strizivojna.

 

Cijena komunalne usluge prikupljanja i zbrinjavanja otpada za krajnjeg korisnika

 • Obvezna minimalna javna usluga je 35,01 kuna mjesečno
 • Jedinično pražnjenje zelenog spremnika 6,79 kuna po odvozu
 • maksimalna mjesečna cijena iznosi 62,17 kuna

Odvoz reciklabilnog otpada (plastike i papira) obavljati će se jednom mjesečno te se isti neće naplaćivati korisnicima.

 

Cjenik odvoza prema broju odvoza

 • mjesečna naknada 35,01 kn
 • 1 odvoz zelene kante 42,80 kn
 • 2 odvoza zelene kante 48,59 kn
 • 3 odvoza zelene kante 55,38 kn
 • 4 odvoza zelene kante 62,17 kn
 • + 1 mjesečno odvoz papira 0,00 kn
 • + 1 mjesečno odvoz plastike 0,00 kn

Također, uz prikupljanje i odvoz već navedenog otpada, obvezna minimalna javna usluga uključuje i korištenje mobilnog reciklažnog dvorišta koje će se nalaziti na području Općine Strizivojna te dva puta godišnje odvoz glomaznog otpada

Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati Univerzal d.o.o. na broj telefona 031/811-018 ili Općinu Strizivojna na boj telefona 031/831-400

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.