Obavijesti

PRIJAVA ZA UPIS U DJEČJI VRTIĆ BAJKA STRIZIVOJNA

Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za upis djece u Dječji vrtić Bajka Strizivojna od 04.11.2020. godine vršit će se prijave za upis djece u vrtić. Prijave će se primati od 05.11.2020. godine do 19.11. 2020. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna, Braće Radića 170, 31410 Strizivojna svakog radnog dana u vremenu između 08:00 do 14:00 sati. Roditelji / skrbnici Prijave za upis uz potrebitu dokumentaciju dostavljaju osobno ili poštom preporučeno s naznakom: PRIJAVA ZA UPIS U DJEČJI VRTIĆ BAJKA STRIZIVOJNA

 Javnom objavom objavljuje se upis u sljedeće programe:

  • Redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi,

Prijave za upis djece podnose roditelji / skrbnici za djecu:

  • U redoviti program jasličke dobi za dijete koje je u mjesecu ožujku navršilo 12 mjeseci
  • U redoviti program vrtićke dobi za dijete koje je u mjesecu ožujku navršilo 3 godine života.

 

Prijave za upis odnose se na 10-satni program, 5-6 satni program sa ručkom

Ekonomska cijena za djecu jasličke dobi iznosi 1.600,00 kn po djetetu za 10 – satni program

Ekonomska cijena za 10 – satni program za djecu vrtićke dobi iznosi 1.500,00 kn po djetetu

Ekonomska cijena za 5-6- satni program s ručkom za djecu vrtićke dobi iznosi 1.200,00 kn po djetetu

 

Općina Strizivojna sufinancira boravak djece sa područja Općine Strizivojna u iznosu od:

  • 900,00 kn za 10- satni program,
  • 750,00 kn za 5-6 satni program.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti osobno prilikom upisa djece.

 

PRILOZI

PRIJAVNICA ZA UPIS