Vijesti

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STRIZIVOJNA

 

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19  i 98/19) i Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna („Službeni glasnik“ Općine Strizivojna broj 6/20), općinski načelnik Općine Strizivojna,

 

 

OBJAVLJUJE JAVNU RASPRAVU

 

O prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana

uređenja Općine Strizivojna

 

 

 

  1. Javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna trajat će od 16.03.2021. do 23.03.2021. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strizovojna u prostorijama Općine Strizivojna svaki radni dan od 09.00 do 14.00 sati.

Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi te Sažetak za javnost Plana.

 

  1. U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela koje će se održati 18.03.2021. godine u 10.00.sati u sali Hrvatski dom, Braće Radića 172, Strizivojna

 

  1. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima.

 

  1. Primjedbe i prijedlozi na prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz prijedlog Plana, iznijeti na javnom izlaganju, predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika, poštom na adresu Općina Strizivojna, Braće Radića 172, Strizivojna, zaključno s danom 23.03.2021. godine.

 

  1. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani (ime, prezime i adresa) i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Josip Jakobović, mag.educ.philol.croat.et mag.educ.hist.

 

 

KLASA:350-01/20-01/4

URBROJ:2121/08-02-21-62

Strizivojna, 08.03.2021.

PRILOZI

IV ID PPUO Strizivojna_p

1A_p_POSTA I TELEKOM

2A_p_ENERGETSKI SUSTAV

2B_p_VODNOGOSPODARSTVO

3_p_UVJETI

4_p_GP_Strizivojna-5000

0_p_PREGLEDNA KARTA ID

1_p_NAMJENA