Natječaji

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja – odgojitelja Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna

Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97., 107/07., 94/13. i 98/19) i članka 53. stavka 2. Statuta Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna raspisuje

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja – odgojitelja Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna

 • jedan izvršitelj – radno vrijeme 4 sata ravnatelj, Ravnatelj se imenuje na razdoblje od 4 (četiri) godine
 • radno vrijeme 4 sata odgojitelj na neodređeno vrijeme

 

Za ravnatelja Dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • da je državljanin Republike Hrvatske
 • da ima uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika
 • da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja
 • da ispunjava ostale uvjete propisane Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome
 • presliku osobne iskaznice
 • dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranima u bazi podataka HZMO-a
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za kandidate koji su radni odnos u predškolskoj ustanovi zasnovali nakon 18.12.1997.godine
 • izvornik uvjerenja nadležnog suda ne stariji od dana objave natječaja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, sukladno članku 25. stavak 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.)
 • izvornik uvjerenja nadležnog suda ne stariji od dana objave natječaja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, sukladno članku 25. stavak 3. i 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.)
 • potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.), ne stariju od dana objave natječaja.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj:121/17. i 98/19.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj:121/17. i 98/19.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Odgojitelji i stručni suradnici koji su imali zasnovan radni odnos u predškolskoj ustanovi prije 18.12.1997.godine, nisu obvezni dostaviti dokaz o položenom stručnom ispitu, ali su dužni dostaviti dokaz da su prije tog datuma bili u radnom odnosu u predškolskoj ustanovi, kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u vrtiću (Narodne novine broj: 133/97. i 4/98.).

Prijave na natječaj kandidati moraju dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu Dječji vrtić Bajka Strizivojna, Braće Radića 172, 31410 Strizivojna, u roku 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na oglasnoj ploči Općine Strizivojna, te mrežnoj stranici Općine Strizivojna – www.strizivojna.hr, s naznakom „Natječaj za ravnatelja – ne otvaraj“.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu natječaja.

O rezultatima izbora kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja pozvat će se na intervju s Upravnim vijećem.

Dječji vrtić Bajka Strizivojna

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.