Natječaji

Javni natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 04/18.), a sukladno Planu prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Strizivojna za 2018. godinu KLASA: 112-09/17-01/10, URBROJ: 2121/08-02-17-1 od 29. prosinca 2017. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Strizivojna raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Strizivojna – administrativni tajnik

1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

 1. Administrativni tajnik

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 04/18).

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Kandidati/kinje moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

 • SSS –upravnog ili drugog odgovarajućeg smjera
 • poznavanje rada na računalu (Microsoft Office)
  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola
  U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoje zapreke iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 04/18).

Uz prijavu na Javni natječaj obvezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 1. Životopis
 2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 3. Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili svjedodžbe)
 4. Dokaz da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 5. Vlastoručno potpisanu izjavu da kod kandidata ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 04/18.)
 6. Izvornik ili presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osobe koje ne podnesu pravovremene i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici općine Strizivojna www.strizivojna.hr dostupan je opis poslova (Službeni glasnik općine Strizivojna br. 1/16 i 6/18).

Na stranicama Općine Strizivojna objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj podnose se na adresu
Općina Strizivojna,
Braće Radića 172, 31410 Strizivojna
u roku od osam dana od objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naznakom „Za natječaj“.

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Strizivojna, 14. studeni 2018. godine

PROČELNIK

Domagoj Stolnik, mag.iur.

 

PRILOZI

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=96500761

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.