Natječaji Obavijesti

NATJEČAJ ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE STRIZIVOJNA

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STRIZIVOJNA
OPĆINSKO VIJEĆE
Povjerenstvo za dodjelu stipendija

KLASA: 604-01/22-01/1
URBROJ: 2158-37-01-22-1

Strizivojna, 27.10.2022. godine

 

Temeljem članka 3. Odluke o dodjeli stipendija studentima s područja Općine Strizivojna
(„Službeni glasnik“ Općine Strizivojna br. 9/20) Povjerenstvo za dodjelu stipendija raspisuje

N A T J E Č A J

ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA STUDENTIMA

S PODRUČJA OPĆINE STRIZIVOJNA

1. 20 STUDENTSKIH STIPENDIJA U IZNOSU PO 600,00 KUNA

2. ZAHJEV ZA DODJELU STIPENDIJA PODNOSI SE POVJERENSTVU ZA
DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE STRIZIVOJNA,
B.RADIĆA 172, 31410 STRIZIVOJNA

3. STIPEDNIJE ĆE SE DODJELJIVATI PREMA KRITERIJIMA ODLUKE O
DODJELI STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE STRIZIVOJNA
„SLUŽBENI GLASNIK“ OPĆINE STRIZIVOJNA BR.9/20

Pravo na stipendiju mogu ostvariti, pod uvjetima utvrđenim ovom Odlukom, redovni studenti:
– koji su državljani Republike Hrvatske,
– koji imaju prebivalište na području Općine Strizivojna,
– koji tijekom školovanja nisu ponavljali godinu,
– studentima prve godine uzima se prosjek ocjena prethodne četiri godine školovanja
(zaokružen na dvije decimale),
– koji nemaju zaključen ugovor o stipendiranju po nekoj drugoj osnovi.
– koji nemaju dugovanja prema Općini Strizivojna.

Dodjela stipendija vrši se na temelju uspjeha u školovanju.

Ako na listama dva ili više kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost se daje
kandidatu s ranije zaprimljenom prijavom.
Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije Općine Strizivojna, Povjerenstvo je
dužno objaviti na oglasnoj ploči Općine Strizivojna u roku od 8 dana od isteka roka za
podnošenje zamolbi za dodjelu stipendije.
Nezadovoljni kandidat može u roku od 8 dana od dana objave liste podnijeti prigovor
Povjerenstvu, koje je dužno odlučiti o prigovoru u roku od 8 dana od dana isteka roka za
prigovor.
Odluka Povjerenstva je konačna.
Na temelju konačne liste o dodjeli studentske stipendije, Općinski načelnik i korisnik
stipendije zaključuju ugovor o stipendiranju.
Stipendija se dodjeljuje za vrijeme redovnog studija i odnosi se na jednu akademsku
godinu.
Korisnik stipendije ima pravo i narednih godina školovanja prijaviti se na natječaj za
dodjelu stipendije te se na njega, kao i ostale prijavljene primjenjuju kriteriji utvrđeni ovom
Odlukom.
4. KANDIDATI ZA DODJELU STIPENDIJA TREBAJU DOSTAVITI

– Presliku osobne iskaznice
– Svjedodžbe razreda srednje škole za studente prve godine
– Prijepis ocjena za studente, osim za studente 1. godine
– Potvrdu o upisu u akademsku godinu 2022./2023.
– Zamolbu naslovljenu na Povjerenstvo za dodjelu stipendija studentima s
područja Općine Strizivojna i navesti OIB
– potvrdu Općine Strizivojna da nema dugovanja

5. Vrijeme trajanja natječaja je 15 dana od objave oglasnoj ploči Općine
Strizivojna
6. Korisnik stipendije o pravima i obvezama može dobiti detaljne obavijesti u Općini
Strizivojna

Predsjednik Povjerenstva
Ivana Rendulić, mag.prim.educ.