Natječaji

NATJEČAJ za prijavu projekata udruga za 2018. godinu

Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Strizivojna (Službeni glasnik Općine Strizivojna broj 2/17), Jedinstveni upravni odjel Općine Strizivojna objavljuje

NATJEČAJ za prijavu projekata udruga za 2018. godinu iz proračuna Općine Strizivojna

Uređenje prostora i terena za 2018. godinu

I. Predmet Natječaja

Članak 1.

Predmet ovog Natječaja je financiranje projekata udruga iz proračuna Općine Strizivojna. Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava (u tekstu: podrške) Općine Strizivojna može ostvariti udruga koja je svojim statutom opredijeljena za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani ovim Javnim natječajem te strateškim i planskim dokumentima Općine Strizivojna.

Odredbe koje se odnose na udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u odnosu na druge organizacije civilnog društva, kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri.

Podnositelj prijave može ostvariti pravo na korištenje podrške Općine Strizivojna za maksimalno jedan projekt s rokom provedbe do 31. prosinca 2018. godine.

Prihvatljivi troškovi definirani su Pravilnikom o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Strizivojna (u tekstu: Pravilnik) i Uputama za prijavitelje.

Općina Strizivojna financirat će samo one udruge koje ispune uvjete koji su definirani Pravilnikom i ovim Natječajem u kategorijama predviđenim Proračunom za 2018. godinu: Uređenje prostora i terena za 2018. godinu

II. Iznos sredstava

Članak 2.

U Proračunu Općine Strizivojna predviđena su sredstva za financiranje različitih projekata i institucionalne podrške udrugama u 2018. godini.
Iznos koji će se temeljem ovog natječaja moći dodijeliti udrugama za potporu realizaciji njihovih programa i projekata kojima će se zadovoljiti potrebe Općine Strizivojna i ciljevi definirani strateškim dokumentima je 42.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 10.000,00 kuna.

III. Korisnici financiranja

Članak 3.

Prihvatljivim prijaviteljima smatra se udruga koja udovoljava sljedećim općim uvjetima:

 1. da je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske;
 2. da je upisana u Registar neprofitnih organizacija;
 3. da je svojim statutom opredijeljena za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavnom i zakonom;
 4. uredno ispunjava obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine Strizivojna i svih javnih izvora;
 5. nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i uredno plaća poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine Strizivojna što potvrđuje Potvrdom o nepostojanju duga;
 6. ima organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa i projekata, obavljanje javne ovlasti i pružanje socijalnih usluga;
 7. vodi transparentno financijsko poslovanje;
 8. protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (u daljnjem tekstu: Uredba);
 9. da za program/projekt nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz proračuna Europske unije, državnog proračuna ili proračuna Općine Strizivojna;
 10. udruga mora imati utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
 11. udruga mora imati uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predavati sva izvješća Općini Strizivojna i drugim institucijama;
 12. ima usvojen financijski plan i program rada udruge;
 13. ima Statut usklađen sa Zakonom o udrugama (“Narodne novine” broj 74/2014.) ili je podnijela zahtjev za usklađivanje statuta nadležnom uredu (što dokazuje potvrdom nadležnog ureda), a sukladno uvidu u Registar udruga osoba ovlaštena za zastupanje udruge (i potpisivanje ugovora o financiranju) je u mandatu.

IV. Obavezna dokumentacija

Članak 4.

Podnositelj prijave na Natječaj dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. obrasce za prijavu programa ili projekta:
  1. obrazac opisa programa ili projekta
  2. obrazac proračuna programa ili projekta,
 2. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 3. obrazac izjave o partnerstvu, kada je primjenjivo,
 4. popis priloga koji se prilažu prijavi.

Članak 5.

Uz ispunjene, potpisane i ovjerene obrasce navedene u natječajnoj dokumentaciji potrebno je uz prijavu na natječaj priložiti potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu u izvorniku ili preslici, ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja.

Uz prijavu iz stavka 1. ovoga članka može biti priložen materijal o prezentaciji rada udruge (isječci iz novina, brošure, publikacije i slično) na najviše pet stranica.

V. Dostavljanje dokumentacije

Članak 6.

Prijavni obrasci kao i sva natječajna dokumentacija može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Strizivojna ili na Internet stranicama Općine Strizivojna www.strizivojna.hr, te se isti s propisanom dokumentacijom u privitku, dostavlja u zatvorenoj omotnici osobno ili na adresu: Općina Strizivojna, Braće Radića 172, 31410 Strizivojna, uz naznaku: „NATJEČAJ za prijavu projekata udruga za 2018. godinu iz proračuna Općine Strizivojna – uređenje prostora i terena“ – NE OTVARATI“.
Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta, te ovjerene službenim pečatom udruge.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je 30 dana od dana objave javnog natječaja.

Neće se razmatrati prijave:

 • koje su dostavljene: nakon isteka roka ili od osoba koje ovim Natječajem nisu određene kao Korisnici,
 • koje nisu predmet ovog Natječaja,
 • koje ne sadrže svu Natječajem propisanu dokumentaciju.

 

VI. Odabir prijava

Članak 7.

Za provođenje postupaka javnih natječaja imenuje se Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijava (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Po obradi svih pristiglih ponuda Povjerenstvo donosi odluku koje se prijave upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje, a koje se odbijaju iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta natječaja.

Zadaće Povjerenstva u postupku ocjenjivanja prijavljenih programa i projekata su:

 • razmatranje i ocjenjivanje prijava koje su ispunile propisane uvjete natječaja sukladno kriterijima iz natječaja;
 • izrada prijedloga odluke o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstva za programe i projekte.

Neslužbena lista podnositelja prijava kojima su odobrena sredstva objavljuje se na Internet stranicama Općine Strizivojna www.strizivojna.hr. Podnositeljima prijava kojima nisu odobrena sredstva Odluka se sukladno članku 25. Pravilnika šalje na adresu podnositelja.

Podnositelji prijave imaju pravo u roku od 8 dana od dana od dana zaprimanja Odluke podnijeti prigovor u pisanom obliku na adresu: Općina Strizivojna, Braće Radića 172, 31410 Strizivojna, uz naznaku: „NATJEČAJ za prijavu projekata udruga za 2018. godinu iz proračuna Općine Strizivojna – uređenje prostora i terena– Prigovor na Odluku“.
Općinski načelnik odlučuje povodom prigovora podnositelja prijave.

VII. Ugovor o financiranju

Članak 8.

Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Općina Strizivojna će potpisati ugovor, kojim će se definirati prava i obveze korisnika sredstava, iznos sredstava i namjena, sredstva te rokovi provedbe i obveze izvještavanja o provedbi projekta ili programa i utrošku sredstava.
U slučaju da je odobreno samo djelomično financiranje programa ili projekta, Povjerenstvo ima obvezu prethodno pregovarati o stavkama proračuna programa ili projekta i aktivnostima u opisnom dijelu programa ili projekta koje treba izmijeniti, koji postupak je potrebno okončati prije potpisivanja ugovora. Tako izmijenjeni obrasci prijave postaju sastavni dio ugovora.

VIII. Ostale informacije

Članak 9.

Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, korisnik sredstava daje odobrenje Općini Strizivojna da osnovne podatke o korisniku i projektu objavi na službenim Internet stranicama Općine Strizivojna te u drugim izvještajima.

Općina Strizivojna će u suradnji s korisnikom financiranja, pratiti provedbu financiranih programa ili projekata udruga, s ciljem poštovanja načela transparentnosti trošenja proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata za uložena sredstva, sukladno Zakonu o udrugama, Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Uredbi, ovom pravilniku i drugim pozitivnim propisima.

Sastavni dio ovog natječaja su i obrasci za prijavu projekta ili programa i izvještavanje.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina@strizivojna.hr najkasnije do 03. svibnja 2018.

KLASA: 402-01/18-01/9
URBROJ: 2121/08-03/1-18-1
Strizivojna, 18.04.2018. godine

 

PRILOZI

01 – Obrazac prijave
02 – Obrazac-proračuna
03-Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja
04 Obrazac izjave o partnerstvu
05 Popis priloga koji se prilažu prijavi
06-Obrazac-za-procjenu-kvalitete-prijave
09 – Nacrt ugovora
Upute-za-prijavitelje 2018. – uređenje prostora i terena za 2018. godinu
Tekst natječaja za uređenje prostora i terena

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.