Natječaji

Natječaj za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

Rezultati natječaja

 

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, 31. listopada 2017.

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja

O B A V I J E S T o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

koje će se održati u utorak, 31. listopada 2017. godine s početkom u 09,00 sati, na adresi Strizivojna, Braće Radića 172, prostorija vijećnice Općine Strizivojna.

Pisano testiranje i intervju provodi se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja koji/koja ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja objavljenog dana 16. listopada 2017. godine putem nadležne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Općine Strizivojna, za prijam polaznika/ce na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Strizivojna u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za slijedeće radno mjesto:

 • ADMINISTARTIVNI TAJNIK – 1 izvršitelj/ica

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Za kandidata/kandidatkinju koji ne pristupi pisanom testiranju i/ili intervjuu, smatrati će se da je povukao/povukla prijavu na predmetni oglas.

 

Pravila testiranja:

Navedena pisana provjera traje 60 minuta. Za vrijeme pisanog testiranja kandidatima nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se provodi provjera,
 • razgovarati s ostalim kandidatima
 • niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Testiranje se boduje određenim brojem bodova od 1 do 10. Samo kandidati/kinje koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova pozvati će se da pristupe razgovoru (intervjuu) koji će se održati neposredno nakon utvrđivanja rezultata testiranja.

Nakon provedenog postupka testiranja utvrđuje se rang-lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i intervjuu.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 1. USTAV RH (NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)
 2. STATUT OPĆINE STRIZIVOJNA „Službeni glasnik“ Općine Strizivojna broj 2/13

Napomena: Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 

KLASA: 112-09/17- 01/7
URBROJ: 2121/08-03/1- 17-2
Strizivojna, 26. listopada 2017. godine

Predsjednik Povjerenstva

Domagoj Stolnik, mag.iur., v.r.

Obavijest o pravu pristupa provjeri znanja, 26. listopada 2017.

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja

OBAVIJEST o pravu pristupa prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja (Javni natječaj za prijam polaznika/ce na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Strizivojna, KLASA: 112-09/17-01/5; URBROJ: 2121/08-03- 03/1-17- 1, objavljenog dana 16. listopada 2017. godine putem nadležne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) obavještava da formalnim uvjetima udovoljavaju slijedeći kandidati (isti imaju pravo pristupa prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti):

 1. MARTINA DAMJANOVIĆ, Braće Radića 255, 3410 Strizivojna
 2. BARBARA IVANETIĆ, Braće Radića 372, 31410 Strizivojna

 

KLASA: 112-09/17- 01/7
URBROJ: 2121/08-03/1- 17-1
Strizivojna, 26. listopada 2017. godine

Predsjednik Povjerenstva
Domagoj Stolnik, mag.iur., v.r.

Natječaj za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - administrativni tajnik, 10. listopada 2017.

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), a sukladno izmjenama i dopunama Plana prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Strizivojna za 2017. godinu KLASA: 112-09/17- 01/4,
URBROJ: 2121/08-02- 17-1 od 10. listopada 2017. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Strizivojna raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u  Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Strizivojna – administrativni tajnik

1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

1.  Administrativni tajnik

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.).

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Kandidati/kinje moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

 • SSS –upravnog ili drugog odgovarajućeg smjera
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • poznavanje rada na računalu (word, excel)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoje zapreke iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.).

Uz prijavu na Javni natječaj obvezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 1. Životopis
 2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 3. Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili svjedodžbe)
 4. Dokaz da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 5. Vlastoručno potpisanu izjavu da kod kandidata ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.)
 6. Izvornik ili presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osobe koje ne podnesu pravovremene i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici općine Strizivojna www.strizivojna.hr dostupan je opis poslova (Službeni glasnik općine Strizivojna br. 1/16).

Na stranicama Općine Strizivojna objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj podnose se na adresu:

Općina Strizivojna,
Braće Radića 172, 31410 Strizivojna

u roku od osam dana od objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naznakom „Za natječaj“.

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

Domagoj Stolnik, mag.iur.v.r.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.