Natječaji

Obavijest i upute kandidatima

Dana 19. prosinca 2018. godine pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostava Đakovo, objavljen je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Strizivojna na radna mjesta Viši stručni suradnik – voditelj projekta i Viši stručni suradnik – koordinator projekta, radi obavljanja privremenih poslova za vrijeme trajanja ugovorenog EU projekta ZAŽELI – program zapošljavanja žena, naziv projekta „Zaželi bolji život u općini Strizivojna“, te se daju obavijest i upute kandidatima:

I. Opis poslova, podaci o plaći i pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

1. Viši stručni suradnik – voditelj financija

Opis privremenih poslova:
Izrada i dostava Zahtjeva za nadoknadom sredstava i ostalih dokumenata, organizacija promocije i informiranja, nadzor nad radom koordinatora projekta, nadzor nad financijama, provođenje nabave za higijenske potrepštine i nadzor stanja, nabava bicikala, nadzor nad zaposlenim ženama iz ciljane skupine i sl.

Podaci o plaći:
Sukladno odredbama zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 28/10) plaću službenika u upravnim odjelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža. Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službeni glasnik Općine Strizivojna 6/18) za radno mjesto Višeg stručnog suradnika – voditelj financija, propisan je koeficijent 2,2 dok je osnovica utvrđena Odlukom gradonačelnika i iznosi 3.000,00 kuna bruto.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranja:

 1. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/19)
 2. Zakon o radu (Narodne novine, broj 93/14 i 127/17)
 3. Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine, broj 7/09)
 4. Statut Općine Strizivojna (Službeni glasnik Općine Strizivojna, 1/18)

2. Viši stručni suradnik – koordinator projekta

Opis privremenih poslova:
Vođenje evidencije o računima, obilazak korisnika, nabava higijenskih i ostalih potrepština, nadzor nad zaposlenim ženama iz ciljane skupine, sudjelovanje u organizaciji promocije i informiranja i si.

Podaci o plaći:
Sukladno odredbama zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 28/10) plaću službenika u upravnim odjelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža. Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službeni glasnik Općine Strizivojna 6/18) za radno mjesto Višeg stručnog suradnika – koordinator projekta, propisan je koeficijent 2,2 dok je osnovica utvrđena Odlukom gradonačelnika i iznosi 3.000,00 kuna bruto.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranja:

 1. Zakon o radu (Narodne novine, broj 93/14 i 127/17)
 2. Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine, broj 7/09)
 3. Statut Općine Strizivojna (Službeni glasnik Općine Strizivojna, 1/18)

 

II. Provjera znanja i sposobnosti – pravila i postupak testiranja

Za kandidate prijavljene na oglas koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, te koji ispunjavanju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na oglas.
Postupak testiranja i intervjua provest će Povjerenstvo za provedbu oglasa. O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni.
III. Pravila i postupak testiranja
Po dolasku na testiranje, od kandidata će biti zatražena osobna iskaznica radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.
Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.
Navedena pisana provjera traje 60 minuta.
Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se provodi provjera,
 • razgovarati s ostalim kandidatima
 • niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila, bit će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat Povjerenstvo neće bodovati.

Pisani test sastoji se od ukupno 30 pitanja.

Svaka 3 točna odgovora nose 1 bod, i kandidat može maksimalno ostvariti 10 bodova.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova na provjeri znanja pisanim testiranjem.
Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, motivaciju, komunikacijske i ostale sposobnosti za rad u Općini Strizivojna.

Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i pisano testiranje (kandidat može maksimalno ostvariti 10 bodova).
Nakon provedene provjere znanja i sposobnosti Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanom testiranju i intervjuu.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, bit će objavljeno na web stranici Općine Strizivojna: www.strizivojna.hr. najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa
za prijam u službu na određeno vrijeme
u Jedinstveni upravni odjel Općine Strizivojna

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.