Obavijesti Vijesti

PROGLAŠENA PRIRODNA NEPOGODA IZAZVANA OLUJNIM I ORKANSKIM VJETROM ZA PODRUČJE OPĆINE STRIZIVOJNA

Župan Osječko – baranjski Ivan Anušić, proglasio je dana 24. srpnja 2023. godine prirodnu
nepogodu izazvanu olujnim i orkanskim vjetrom na građevinama, opremi, šumama,
višegodišnjim nasadima stoci, poljoprivrednoj proizvodnji – prirod i ostala dobra na području
Općine Strizivojna.
U skladu sa Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica šteta od prirodnih nepogoda
(„Narodne novine“ broj 16/19), (dalje u tekstu: Zakon), pozivaju se oštećenici na čijoj je
imovini s područja Općine Strizivojna nastala šteta od prirodne nepogode izazvane olujnim i
orkanskim vjetrom na građevinama, opremi, šumama, višegodišnjim nasadima stoci,
poljoprivrednoj proizvodnji – prirod i ostala dobra, da podnesu prijavu štete Općini
Strizivojna.
Sukladno odredbi članka 20. stavka 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih
nepogoda ( „Narodne novine“ br. 16/19) sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično
uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda ne dodjeljuju se za:
 štete na imovini koja je osigurana
 štete na imovini koje su izazvane namjerno, iz krajnjeg nemara ili nisu bile poduzete
propisane mjere zaštite od strane korisnika ili vlasnika imovine
 neizravne štete
 štete nastale na nezakonito izgrađenim zgradama javne namjene, gospodarskim
zgradama i stambenim zgradama za koje nije doneseno rješenje o izvedenom stanju
prema posebnim propisima, osim kada je, prije nastanka prirodne nepogode, pokrenut
postupak donošenja rješenja o izvedenom stanju, u kojem slučaju će sredstva pomoći
biti dodijeljena tek kada oštećenik dostavi pravomoćno rješenje nadležnog tijela.
 štete nastale na građevini ili području koje je, u skladu s propisima kojima se uređuje
zaštita kulturnog dobra, aktom proglašeno kulturnim dobrom ili je u vrijeme nastanka
prirodne nepogode u postupku proglašavanja kulturnim dobrom štete koje nisu na
propisani način i u zadanom roku unesene u Registar šteta prema odredbama ovoga
Zakona štete u slučaju osigurljivih rizika na imovini koja nije osigurana ako je
vrijednost oštećene imovine manja od 60 % vrijednosti imovine.
Iznimno od stavka 4. točke 4. članka 20. Zakona, sredstva pomoći za ublažavanje i
djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda mogu se dodijeliti i za štete na
nezakonito izgrađenim stambenim zgradama korisnicima socijalne skrbi s priznatim pravom u
sustavu socijalne skrbi određenim propisima kojima se uređuje područje socijalne skrbi i
drugim pripadajućim aktima nadležnih tijela državne uprave.

Štete se prijavljuju na zakonom propisanom Obrascu za prijavu štete koji mora biti popunjen
u cijelosti i ovjeren potpisom.
Uz zahtjev preporučamo priložiti raspoložive dokaze o šteti i ostalim navodima u zahtjevu (
fotodokumentaciju, preslike računa itd.) radi bržeg postupanja nadležnih tijela.
Uz Obrazac PN obavezno se prilaže:

Ako se radi o prijavi štete na građevini, potrebno je priložiti i jedan od akata o legalnosti
objekta na kojemu je nastala šteta (građevinska dozvola, uporabna dozvola, rješenje o
izvedenom stanju, uvjerenje da je zgrada evidentirana prije 15. veljače 1968. god i sl.)
Ako se radi o prijavi štete na poljoprivrednoj proizvodnji (obrtnim sredstvima) potrebno je
priložiti i presliku lista A i B iz upisnika Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i
ruralnom razvoju (Zahtjev za poticaj),
Presliku kartice tekućeg računa (ukoliko prijavitelj posjeduje zaštićeni račun – zaštićeni
račun).
Ako se radi o šteti u poljoprivrednoj proizvodnji, u Obrascu za prijavu štete, u opisu imovine
nužno je navesti (za svaku poljoprivrednu kulturu) katastarsku općinu, naziv oštećene kulture,
površinu u ha, ukupan broj stabala ili trsova (ukoliko se radi o višegodišnjim nasadima),
postotak oštećenja pojedine kulture te MIBPG, ime i prezime/naziv prijavitelja štete (fizičke
ili pravne osobe), kao i ostale podatke koji su u Obrascu za prijavu štete navedeni kao obvezni
podaci.
U prijavi je potrebno navesti sve kulture za koje se prijavljuje prirodna nepogoda te zbrojiti
površine koje se nalaze na području Općine Strizivojna.
Povjerenstvo zadržava pravo od prijavitelja zatražiti dodatnu dokumentaciju.
Potpuno i čitko ispunjene te ovjerene prijave na propisanom Obrascu za prijavu štete s
prilozima mogu se dostaviti putem:
osobno u Općini Strizivojna, Braće Radića 172, 31410 Strizivojna, u vremenu od 8,00 do
15,00 sati i 27.07.2023. do 17.00 sati
poštom na adresu: Općina Strizivojna, Braće Radića 172, 31410 Strizivojna (napomena:
Prijava za prirodnu nepogodu, ili
mailom na adresu: opcina@strizivojna.hr
Prijave se zaprimaju do 01. kolovoza 2023. godine bez obzira na način dostave.
Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja molimo kontaktirati na telefon broj 031/831-400 ili na e-
mail opcina@strizivojna.hr .

PRILOZI:

Rješenje o proglašenju prirodne nepogode na području Grada Đakovo i Općine Strizivojna, 24.07.2023.

OBRAZAC_EN-P_2023

Izjava_o_osiguravanju_kultura

Privola