Vijesti

JAVNA RASPRAVA   O prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STRIZIVOJNA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 350-01/21-01/4

URBROJ: 2158-37-02-23-4

Strizivojna, 27.02.2023. godine

 

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna (”Službeni glasnik” Općine Strizivojna, br. 7/21), općinski načelnik Općine Strizivojna,

 

 

OBJAVLJUJE JAVNU RASPRAVU

 

O prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana

uređenja Općine Strizivojna

 

 

  1. Javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna trajat će od 09.03.2023. do 16.03.2023. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna u prostorijama Općine Strizivojna, Braće Radića 172 svaki radni dan od 09:00 do 14:00 sati.

Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi te Sažetak za javnost Plana.

 

  1. U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela koje će se održati 09.03.2023. godine u 10.00.sati u Općini Strizivojna, Braće Radića 172, sala Hrvatski dom.

 

  1. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima te mjesnim odborima.

 

  1. Primjedbe i prijedlozi na prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz prijedlog Plana, predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika, poštom ili na adresu elektroničke pošte opcina@strizivojna.hr, zaključno s danom 16.03.2023. godine na adresu Općine Strizivojna, Braće Radića 172, 31410 Strizivojna.

 

  1. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani (ime, prezime i adresa) i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Josip Jakobović, mag.educ.philol.croat.et mag.educ.hist.

1A_p_POSTA I EL_KOM

2A_p_ENERGETSKI SUSTAV

2B_p_VODNOGOSPODARSTVO

3_p_UVJETI

4_p_GP_Strizivojna-5000

0_p_PREGLEDNA KARTA ID

1_p_NAMJENA 

2. V ID PPUO Strizivojna -P_2023

Pročišćena Odredbe V ID PPUO Strizivojna_prijedlog_2023 

Izvješće o javnoj raspravi V ID PPUO Strizivojna