Vijesti

JAVNU RASPRAVU   O prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Zona mješovite namjene „Svinjarevo“

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STRIZIVOJNA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 350-01/21-01/5

URBROJ: 2158-37-02-23-14

Strizivojna, 27.02.2023. godine

 

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Zona mješovite namjene „Svinjarevo“ (”Službeni glasnik” Općine Strizivojna, br. 7/21), Načelnik Općine Strizivojna,

 

OBJAVLJUJE  JAVNU RASPRAVU

O prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Zona mješovite namjene „Svinjarevo“

 

 

  1. Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Zona mješovite namjene „Svinjarevo“ trajat će od 09.03.2023. do 16.03.2023. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Zona mješovite namjene „Svinjarevo“ u prostorijama Općine Strizivojna, Braće Radića 172, Strizivojna svaki radni dan od 09:00 do 14:00 sati.

Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi te Sažetak za javnost Plana.

 

  1. U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela koje će se održati 09.03.2023. godine u 11.00.sati u Općini Strizivojna, Braće radića 172, Strizivojna u Sali Hrvatski dom.

 

  1. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima te mjesnim odborima.

 

  1. Primjedbe i prijedlozi na prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Zona mješovite namjene „Svinjarevo“ mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz prijedlog Plana, predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika, poštom ili na adresu elektroničke pošte opcina@strizivojna.hr, zaključno s danom 16.03.2023. godine na adresu Općine Strizivojna, Braće Radića 172, 31410 Strizivojna.

 

  1. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani (ime, prezime i adresa) i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Josip Jakobović, mag.educ.philol.croat.et mag.educ.hist.

 

PRILOZI:

2B_p_ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

2C_p_PLINOOPSKRBA

2D_p_ELEKTROENERGETIKA

2E_p_VODOOPSKRBA

2F_p_ODVODNJA OTPADNIH,SANITARNIH I OBORINSKIH VODA

3_p_UVJETI KORIŠTENJA UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

4_p_NAČIN I UVJETI GRADNJE

0_p_PREGLEDNA KARTA IZMJENA I DOPUNA

1_p_KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2A_p_PROMET

2. ID UPU ZMN Svinjarevo-Prijedlog_2023

Pročišćene Odredbe_ ID UPU-a Svinjarevo 

Izvješće o Javnoj raspravi ID UPU ZMN Svinjarevo