Vijesti

JAVNA RASPRAVA O prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STRIZIVOJNA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 350-02/23-01/3

URBROJ: 2158-37-02-24-22

Strizivojna, 09.04.2024. godine

 

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 I 67/23) i Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna (”Službeni glasnik” Općine Strizivojna, br. 9/23), općinski načelnik Općine Strizivojna,

 

 

OBJAVLJUJE JAVNU RASPRAVU

 

O prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana

uređenja Općine Strizivojna

 

 

  1. Javna rasprava o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna trajat će od 19.04.2024. do 26.04.2024. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna u prostorijama Općine Strizivojna,Braće Radića 172, Strizivojna svaki radni dan od 09:00 do 14:00 sati.

Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi te Sažetak za javnost Plana.

 

  1. U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela koje će se održati 22.04.2024. godine u 10.00.sati u Općini Strizivojna, Braće Radića 172, 31410 Strizivojna.

 

  1. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima.

 

  1. Primjedbe i prijedlozi na prijedlog VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz prijedlog Plana, predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika, poštom ili na adresu elektroničke pošte opcina@strizivojna.hr, zaključno s danom 26.04.2024. godine na adresu Općine Strizivojna, Braće Radića 172, Strizivojna.

 

  1. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani (ime, prezime i adresa) i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Josip Jakobović, mag.educ.philol.croat.et mag.educ.hist.

PRILOZI:

Pročišćene Odredbe VI ID PPUO Strizivojna_prijedlog

VI ID PPUO Strizivojna -P

0_p_PREGLEDNA KARTA ID

2B_p_VODNOGOSPODARSTVO