Natječaji Obavijesti Projekt Zaželi

POZIV na testiranje kandidata putem intervjua

Temeljem Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno
vrijeme na projektu „ZAŽELI IV–PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“ Zaželi bolji život u općini
Strizivojna 4, SF.3.4.11.01.0149, KLASA: 112-02/24-01/1, URBROJ: 2158-37-02-24-19 od 25. ožujka 2024.,
a povodom Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme KLASA: 112-02/24-01/1, URBROJ: 2158-
37-02-24-01 od 25. ožujka 2024. godine, Povjerenstvo objavljuje:

POZIV

na testiranje kandidata putem intervjua

I.

Pozivaju se kandidati koji su zadovoljili formalne uvjete prijave na oglas za prijam u radni odnos na
određeno vrijeme u okviru projekta „ZAŽELI IV–PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“ Zaželi bolji
život u općini Strizivojna 4, SF.3.4.11.01.0149 sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda plus u
financijskom razdoblju 2021. – 2027., za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta " ZAŽELI
IV–PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“ – na poslovima pružanja potpore i podrške starijim
osobama
i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom, na testiranje putem intervjua.
Osobe koje nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog
natječaja za prijam u radni odnos ne smatraju se kandidatima prijavljenim na isti te su o tome obaviještene
temeljem podataka koje su naznačile u prijavi na javni natječaj.
II.

Testiranje kandidata putem intervjua održati će se 10. travnja 2024.(srijeda) u službenim prostorijama
Općine Strizivojna, na adresi Braće Radića 172, Strizivojna, 31410 Strizivojna, prema terminima kako je
navedeno:

1. Matilda Meuleners 09:00
2. Jukić Ana 09:10
3. Damjanović Katica 09:20
4. Praiz Katica 09:30
5. Guljašević Jasenka 09:40
6. Vragolović Ivana 09:50
7. Konjarević Mirjana 11:00
8. Damjanović Marija 11:10
9. Obrovac Anica 11:20
10. Perić Ružica 11:30
11. Šarac Snježana 11:40

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda

12. Milinović Nada 11:50

13. Šarac Luja 12:10
14. Petrić Anđa 12:20
15. Omazić Mirjana 12:30

III.

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta objavljeni su istovremeno s objavom oglasa za prijam u radni
odnos na određeno vrijeme 25. ožujka 2024. godine, na službenim web stranicama Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje ( www.hzz.hr ) i Općine Strizivojna (www.strizivojna.hr).
Za kandidata koji ne pristupi testiranju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme za početak testiranja, smatrat
će se da je povukao prijavu na oglas.

IV.
PRAVILA TESTIRANJA PUTEM INTERVJUA:
1. Po dolasku na usmeno testiranje, od kandidata će biti zatraženo predočiti odgovarajuću identifikacijsku
ispravu radi utvrđivanja identiteta.
Kandidati sa sobom trebaju ponijeti i OIB. Kandidati koje ne mogu dokazati identitet, kandidati za koje je
utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i oni za koje je utvrđeno da
su podnijeli nepotpunu prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja intervju, ne mogu
pristupiti intervjuu.
2. Kroz intervju s kandidatima utvrđuju se radno iskustvo, motivacija, intelektualne vještine.

V.

Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih
bodova te sastavlja Izvješće o provedenom postupku koje s rang listom kandidata dostavlja općinskom
načelniku.
Odabrani kandidat pozvat će se radi dostave izvornika i drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz
javnog natječaja.
Nakon dostave izvornika i drugih dokaza, općinski načelnik donosi odluku o prijmu u radni odnos odabranog
kandidata.

VI.

O rezultatima javnog natječaja o prijmu u radni odnos na određeno vrijeme kandidati će biti obaviješteni
putem web-stranice Općine Strizivojna ( www.strizivojna.hr ) objavom izabranih kandidata. Izabrani kandidati
biti će i ponaosob obaviješteni o rezultatima natječaja temeljem podataka koje su naznačili u prijavi na javni
natječaj.
Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u rezultate i dokumentaciju koja se odnosi na
natječaj.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

za prijam u radni odnos na određeno

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda