Natječaji Projekt Zaželi

JAVNI NATJEČAJ Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Projekt “ZAŽELI – program zapošljavanja žena”

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STRIZIVOJNA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 112-02/22-01/3

UR.BROJ: 2158-37-02-22-1

Strizivojna, 23. prosinca 2022. godine

 

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III.“, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-37 od 06. prosinca 2022. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Kodni broj: UP.02.1.1.16.0084.. godine, te članka 46. Statuta Općine Strizivojna (“Službeni glasnik“ Općine Strizivojna 1/21.), općinski načelnik Općine Strizivojna objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Projekt “ZAŽELI – program

zapošljavanja žena”

“ Zaželi bolji život u općini Strizivojna 3 ”

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Strizivojna za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta “ Zaželi bolji život u općini Strizivojna 3 ” – radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom

 1. Broj traženih radnica: 10 osoba
 2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 6 mjeseci
 3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 4. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Strizivojna
 5. Opis poslova:
 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika, pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,
 • pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
 • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

 

Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.

 1. Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijem u radni odnos:
 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ-a s prednošću u            zapošljavanju imaju žene pripadnice sljedećih teže zapošljivih/ranjivih skupina:

 

 • Žene od 50 godina i više (osobna iskaznica)

 

 • Osobe s invaliditetom (nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar                      osoba s invaliditetom)
 • Žrtve trgovanja ljudima (uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je             vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima)
 • Žrtve obiteljskog nasilja (uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je             vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja)
 • Azilantice (odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP)
 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji,             odgojnih zavoda i sl. (rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu                                   prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji)
 • Liječene ovisnice (potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od             ovisnosti o drogama)
 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci (potvrda o             otpuštanju)
 • Pripadnice romske nacionalne manjine (izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj             manjini)
 • Beskućnice (rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u             prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili                   potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja                                    usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda                 centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine                    beskućnica.)
 • nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.
 1. Prijavi na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti:
 • zamolba za posao
 • životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika dokaza o završenoj školi (ako kandidatkinja uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužna je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni –           preslika vjenčanog ili rodnog lista)
 • potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma         objave Javnog poziva)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu izdane od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje
 • vlastoručno potpisanu izjavu podnositeljice da je suglasna sa svim uvjetima javnog natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog natječaja

 

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem maila: opcina@strizivojna.hr

 

Podaci o plaći:

Predviđena plaća je u visini minimalne plaće, sukladno Uredbi o visini minimalne plaće Vlade

Republike Hrvatske.

 

NAPOMENA:

Odabrane kandidatkinje obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja.

Trajanje radnog odnosa – šest mjeseci uz obvezni probni rad u trajanju od jednog mjeseca.

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis te se prijavi prilažu svi prilozi.

Osobe koje se prijavljuju na Javni natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

Općina Strizivojna, Braće Radića 172, 31410 Strizivojna , putem pošte ili osobno, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u zatvorenoj koverti, s naznakom:

„Za javni natječaj u sklopu Projekta “ Zaželi bolji život u općini Strizivojna ”

Kandidatkinje su u životopisu dužne naznačiti kojoj skupini iz točke 6. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu (npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.)

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Javni natječaj će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općina Strizivojna – www.strizivojna.hr.

Kandidatkinje će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku. Za kandidatkinje prijavljene na oglas koje ispunjavaju formalne uvjete, provest će se usmeni intervju. Obavijest o terminu održavanja intervjua bit će objavljena na internetskoj stranici Općine Strizivojna najmanje 5 dana prije održavanja. Ako kandidatkinja ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukla prijavu na oglas.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti odabir kandidatkinja, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog natječaja.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Josip Jakobović, mag.educ.philol. croat.et mag. educ.hist.