Natječaji

JAVNI  NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Strizivojna na radno mjesto:Viši stručni suradnik – voditelj projekta – jedan izvršitelj/ica

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STRIZIVOJNA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 112-01/24-01/1

URBROJ: 2158-37-03-03/1-24-1

Strizivojna, 06.02.2024. godine

 

Na temelju članka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08, 6/11, 04/18 i 112/19) i Planom prijma u službu u Općinu Strizivojna za 2024. godinu pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Strizivojna, raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ

 

za prijam u službu na neodređeno vrijeme

 

u Jedinstveni upravni odjel Općine Strizivojna na radno mjesto:

 

 

  1. Viši stručni suradnik – voditelj projekta – jedan izvršitelj/ica

posebni uvjeti za prijam u službu:

 

– magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– poznavanje rada na računalu

– položen državni stručni ispit

 

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a               za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit. Osoba koja ispunjava ostale uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti              primljena u službu, uz

obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma.

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Mjesto rada je u Strizivojni, Braće Radića 172.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta odredbe na koju se poziva, odnosno dokaz o priznatom statusu, dokaz da to pravo već nije koristio te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka, sporazum i slično), a pravo prednosti ostvaruje samo pod uvjetom da nema osoba koje to pravo ostvaruju u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Općine Strizivojna: www.strizivojna.hr objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na toj istoj web stranici, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

–           životopis,

–           dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili                     putovnice),

–           dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),

–           dokaz o traženom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda                        dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika                   ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno                            iskustvo na poslovima tražene stručne spreme i struke),

–           dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi                       podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

–           dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe),

–           uvjerenje o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak                    (članak 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj                (regionalnoj) samoupravi), ne starije od 6 mjeseci,

–           vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka              15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj                            (regionalnoj) samoupravi

–           dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat, potvrda, potpisana                 izjava kandidata i sl.)

 

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

U prijavi na Natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis te se prijavi prilažu svi prilozi.

Kandidatom prijavljenim na Natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Urednom prijavom smatra se potpuna prijava, odnosno prijava koja sadrži sve navedene podatke i priloge iz natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj te će o tome biti obaviještene pisanim putem.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, neposredno u pisarnicu Općine Strizivojna ili preporučeno putem pošte na adresu: Općina Strizivojna, Braće Radića 172, 31410 Strizivojna, s naznakom „Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Strizivojna – ne otvaraj“.

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, zaprimljeni podaci koristit će se isključivo u svrhu provedbe ovog natječaja.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Po raspisanom natječaju ne mora se obaviti izbor te se donosi odluka o poništenju natječaja. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

P R O Č E L N I K  

Domagoj Stolnik, mag.iur.