Natječaji Obavijesti Projekt Zaželi

JAVNI POZIV Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Projekt “ZAŽELI – program zapošljavanja žena” “ Zaželi bolji život u općini Strizivojna 3 ”

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STRIZIVOJNA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 112-02/23-01/01

UR.BROJ: 2158-37-02-23-1

Strizivojna, 16. siječnja 2023. godine

 

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike financiranju projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III.“, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-37 od 06. prosinca 2022. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Kodni broj: UP.02.1.1.16.0084. od 23.12.2022. godine te članka 46. Statuta Općine Strizivojna (“Službeni glasnik“ Općine Strizivojna 1/21.), općinski načelnik Općine Strizivojna raspisuje

JAVNI POZIV

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Projekt “ZAŽELI – program

zapošljavanja žena”

“ Zaželi bolji život u općini Strizivojna 3 ”

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Strizivojna za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta “ Zaželi bolji život u općini Strizivojna 3 ” – radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom

 1. Broj traženih radnica: 10 osoba
 2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 6 mjeseci
 3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 4. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Strizivojna
 5. Opis poslova:
 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika, pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,
 • pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
 • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

 

Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.

Ciljana skupina poziva:

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba HZZ-a u okviru kojih je prijavitelj/partner dužan dati prednost teže zapošljivim ranjivim skupinama u lokalnoj zajednici.

 

 1. Prednost u zapošljavanju imaju žene pripadnice teže zapošljivih ranjivijih skupina sa sljedećom dokaznom dokumentacijom:

 

 • Žene od 50 godina i više (osobna iskaznica)
 • Osobe s invaliditetom (nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar                      osoba s invaliditetom)
 • Žrtve trgovanja ljudima (uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je             vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima)
 • Žrtve obiteljskog nasilja (uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je             vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja)
 • Azilantice (odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP)
 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji,             odgojnih zavoda i sl. (rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu                       prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji)
 • Liječene ovisnice (potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od             ovisnosti o drogama)
 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci (potvrda o otpuštanju)
 • Pripadnice romske nacionalne manjine (izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj             manjini)
 • Beskućnice (rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili         potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda       centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine             beskućnica.)

 

 1. Prijavi na Javni poziv kandidati su dužni priložiti:
 • zamolba za posao
 • životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika dokaza o završenoj školi (ako kandidatkinja uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužna je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni –           preslika vjenčanog ili rodnog lista)
 • potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma         objave Javnog poziva)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu izdane od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

 

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem maila: opcina@strizivojna.hr

 

Podaci o plaći:

Predviđena plaća je u visini minimalne plaće, sukladno Uredbi o visini minimalne plaće Vlade

Republike Hrvatske.

 

Trajanje radnog odnosa – šest mjeseci

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis te se prijavi prilažu svi prilozi.

Osobe koje se prijavljuju na Javni natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

Općina Strizivojna, Braće Radića 172, 31410 Strizivojna , putem pošte ili osobno, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u zatvorenoj koverti, s naznakom:

„Za Javni poziv u sklopu Projekta “ Zaželi bolji život u Općini Strizivojna 3 ”

Kandidatkinje su u životopisu dužne naznačiti kojoj skupini iz točke 6. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu (npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu. Ako je primjenjivo)

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Javni natječaj će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općina Strizivojna – www.strizivojna.hr.

Kandidatkinje će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku. Za kandidatkinje prijavljene na oglas koje ispunjavaju formalne uvjete, provest će se usmeni intervju. Obavijest o terminu održavanja intervjua bit će objavljena na internetskoj stranici Općine Strizivojna. Ako kandidatkinja ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukla prijavu na oglas.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti odabir kandidatkinja, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog natječaja.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Josip Jakobović, mag.educ.philol. croat.et mag. educ.hist.