Natječaji Obavijesti Vijesti

N A T J E Č A J ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE STRIZIVOJNA

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STRIZIVOJNA

OPĆINSKO VIJEĆE

Povjerenstvo za dodjelu stipendija

KLASA: 604-01/23-01/2

URBROJ: 2158-37-01-23-1

Strizivojna, 27.10.2023. godine

 

Temeljem članka 3. Odluke o dodjeli stipendija studentima s područja Općine Strizivojna („Službeni glasnik“ Općine Strizivojna br. 9/20) Povjerenstvo za dodjelu stipendija raspisuje

N A T J E Č A J ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE STRIZIVOJNA

 1. 20 STUDENTSKIH  STIPENDIJA U  IZNOSU  PO 79,63 EURA (600 KUNA)

 

 1. 2. ZAHJEV ZA DODJELU STIPENDIJA PODNOSI SE POVJERENSTVU ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE STRIZIVOJNA, B.RADIĆA 172, 31410 STRIZIVOJNA

 

 1. STIPEDNIJE ĆE SE DODJELJIVATI PREMA KRITERIJIMA ODLUKE O DODJELI STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE STRIZIVOJNA „SLUŽBENI GLASNIK“ OPĆINE STRIZIVOJNA BR.9/20

 

 

Pravo na stipendiju mogu ostvariti, pod uvjetima utvrđenim ovom Odlukom, redovni studenti:

–           koji su državljani Republike Hrvatske,

–           koji imaju prebivalište na području Općine Strizivojna,

–           koji tijekom školovanja nisu ponavljali godinu,

–           studentima prve godine uzima se prosjek ocjena prethodne četiri godine školovanja (zaokružen na dvije decimale),

–           koji nemaju zaključen ugovor o stipendiranju po nekoj drugoj osnovi.

 • koji nemaju dugovanja prema Općini Strizivojna.

 

Dodjela stipendija vrši se na temelju uspjeha u školovanju.

Ako na listama dva ili više kandidata ostvare jednak broj bodova,  prednost se daje kandidatu s ranije zaprimljenom prijavom.

 

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije Općine Strizivojna,  Povjerenstvo je dužno objaviti na oglasnoj ploči Općine Strizivojna u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje zamolbi za dodjelu stipendije.

 

Nezadovoljni kandidat može u roku od 8 dana od dana objave liste podnijeti prigovor Povjerenstvu, koje je dužno odlučiti o prigovoru u roku od 8 dana od dana isteka roka za prigovor.

Odluka Povjerenstva je konačna.

 

Na temelju konačne liste o dodjeli studentske stipendije, Općinski načelnik i korisnik stipendije zaključuju ugovor o stipendiranju.

 

Stipendija se dodjeljuje za vrijeme redovnog studija i odnosi se na jednu akademsku godinu.

Korisnik stipendije ima pravo i narednih godina školovanja prijaviti se na natječaj za dodjelu stipendije te se na njega, kao i ostale prijavljene primjenjuju kriteriji utvrđeni ovom Odlukom.

 1. KANDIDATI ZA DODJELU STIPENDIJA TREBAJU  DOSTAVITI
  • Presliku osobne iskaznice
  • Svjedodžbe razreda srednje škole za studente prve godine
  • Prijepis ocjena za studente, osim za studente 1. godine
  • Potvrdu o upisu u akademsku godinu 2023./2024.
  • Zamolbu naslovljenu na Povjerenstvo za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Strizivojna i navesti OIB
  • potvrdu Općine Strizivojna da nema dugovanja
 1. Vrijeme trajanja natječaja je 15 dana od objave oglasnoj ploči Općine

Strizivojna

 1. Korisnik stipendije o pravima i obvezama može dobiti detaljne obavijesti u Općini Strizivojna

 

 

Predsjednik Povjerenstva

Ivana Rendulić, mag.prim.educ.