Natječaji

Obavijest i upute kandidatima

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Strizivojna, na radno mjesto administrativni tajnik, objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 104/18 od 28.11.2018. godine, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, te se daju obavijest i upute kandidatima:

1. Opis poslova

 • Izrađuje zapisnike i akte sa sjednica Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela;
 • Pruža sve potrebne administrativne usluge Općinskom vijeću i njegovim radnim tijelima;
 • Obavlja poslove u svezi uredskog poslovanja općine Strizivojna;
 • Vodi djelovodnik općine Strizivojna
 • Vodi propisane upisnike i vodi arhiv Jedinstvenog upravnog odijela
 • Skrbi o nabavi i opskrbi općinske uprave uredskom opremom, umnožava i fotokopira razne materijale
 • Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i načelnika

2. Podaci o plaći

Sukladno odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10) plaću službenika u upravnim odjelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Odlukom o Izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odijela Općine Strizivojna („Službeni glasnik“ Općine Strizivojna broj 6/18) za radno mjesto administrativnog tajnika, propisan je koeficijent 1,83, dok je osnovica utvrđena Odlukom o utvrđivanju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Strizivojna i iznosi 3.000,00 kuna bruto.

3. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranja

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se
prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua iz područja rada
kao i poznavanja rada na računalu.

PRAVNI IZVORI ZA PROVOĐENJE TESTIRANJA

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)
 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18)
 3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09)
 4. Uredba o uredskom poslovanju ( „ Narodne novine“, broj 7/09)
 5. Statut Općine Strizivojna (Službeni glasnik br.1/18)

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.