Natječaji Obavijesti

OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI, NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA I IZ KOJEG PODRUČJA, TE PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STRIZIVOJNA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 112-01/24-01/1
URBROJ: 2158-37-03-03/1-24-3
Strizivojna, 14.02.2024. godine
OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI, NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE
PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA I IZ KOJEG PODRUČJA, TE
PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PRETHODNU
PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
Za radno mjesto Viši stručni suradnik – voditelj projekta
– 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme
Opis poslova:
– organizacija, planiranje i upravljanje projektom
– organizacija i upravljanje ljudskim potencijalima zaposlenim na projektu
– uspostavljanje veze s krajnjim korisnicima projekta
– administrativno vođenje projekta
– izrada i dostava Zahtjeva za nadoknadom sredstava
– kontrola nabavljene opreme kroz projekt
Stupanj složenosti koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnog
tijela.
Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog
službenika.
Stupanj stručne komunikacije koji uključuje komunikaciju unutar niže upravnih tijela te
povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja i razmjene informacija.
Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik
radi te pravilnu primjenu propisanih postupaka i metoda rada.
Mjesto rada: Strizivojna
Podaci o plaći:
Plaća je utvrđena Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine br. 28/10 i 10/23) te plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti
poslova i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Koeficijent za obračun plaće određen je Odlukom o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika i iznosi 3,00, a osnovica za obračun plaće utvrđena je Odlukom o
visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika od 500,00 eura bruto.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća:
1. pisano testiranje znanja iz pravnog područja
2. intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere
znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i
sposobnosti:
1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 56/09, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00,
28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)
2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01,
60/01 vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19)
4. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09 i 110/21)
5. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 75/21)
6. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21)
Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti:
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju
formalne uvjete iz natječaja.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na
natječaj.
Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će se zatražiti predočenje
odgovarajuće isprave (osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja
identiteta.
Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri.
Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera znanja i sposobnosti započinje
pisanim testiranjem.
Kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz gore navedenih zakonskih i
podzakonskih odredbi.

Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati
prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti
koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.
Pisano testiranje traje najviše 60 minuta.
Za svaki dio provjere kandidati mogu ostvariti najviše 10 bodova.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog
dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju i provjeri praktičnog
rada.
Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz intervju s kandidatima utvrđuje snalažljivost,
komunikativnost, kreativnost, profesionalne ciljeve, razinu iskustva na prijašnjim
odgovarajućim poslovima i motivaciju za rad u Općini Strizivojna.
Na intervju kandidat može ostvariti najviše 10 bodova.
Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo za provedbu natječaja
sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom
broju ostvarenih bodova na pismenom testiranju i intervju.
Izvješće o provedenom postupku i rang-listu kandidata Povjerenstvo dostavlja pročelniku
Jedinstvenog upravnog odjela koji donosi Rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata, a
koje se dostavlja kandidatima prijavljenim na natječaj.
Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja
o prijmu u službu.
Protiv rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata, kandidat koji nije primljen u službu
može pokrenuti upravni spor.
POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI BIT ĆE
OBJAVLJEN NAJMANJE 5 DANA PRIJE PRETHODNE PROVJERE NA OVOJ
WEB STRANICI I NA OGLASNOJ PLOČI OPĆINE STRIZIVOJNA.

Općina Strizivojna