Natječaji Obavijesti Vijesti

Natječaj za udruge

 

 

          REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA

          OPĆINA STRIZIVOJNA

    JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 402-01/24-01/1

URBROJ: 2158-37-03-03/1-24-1

Strizivojna, 13.02.2024. godine

 

Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Strizivojna (Službeni glasnik Općine Strizivojna broj 2/17 i 11/22), Jedinstveni upravni odjel Općine Strizivojna objavljuje

 

 

NATJEČAJ

za prijavu projekata udruga

za 2024. godinu iz proračuna Općine Strizivojna

 

 

 

 1. Predmet Natječaja

 

Članak 1.

 

Predmet ovog Natječaja je financiranje projekata udruga iz proračuna Općine Strizivojna.

Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava (u tekstu: podrške) Općine Strizivojna može ostvariti udruga koja je svojim statutom opredijeljena za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani ovim Javnim natječajem te strateškim i planskim dokumentima Općine Strizivojna.

Odredbe koje se odnose na udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u odnosu na druge organizacije civilnog društva, kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri.

Podnositelj prijave može ostvariti pravo na korištenje podrške Općine Strizivojna za maksimalno jedan projekat s rokom provedbe do 31. prosinca 2024. godine.

Prihvatljivi troškovi definirani su Pravilnikom o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Strizivojna (u tekstu: Pravilnik) i Uputama za prijavitelje.

Općina Strizivojna financirat će samo one udruge koje ispune uvjete koji su definirani Pravilnikom i ovim Natječajem u kategorijama predviđenim Proračunom za 2024. godinu:

 • Javne potpore u sportu – Aktivnost A100802
 • Javne potpore u kulturi – Aktivnost A100801
 • Javne potrebe civilnog društva – Aktivnost A100804

 

 

 1. Iznos sredstava

 

Članak 2.

 

U Proračunu Općine Strizivojna predviđena su sredstva za financiranje različitih projekata i institucionalne podrške udrugama u 2024. godini.

Iznos koji će se temeljem ovog natječaja moći dodijeliti udrugama za potporu realizaciji njihovih programa i projekata kojima će se zadovoljiti potrebe Općine Strizivojna i ciljevi definirani strateškim dokumentima je 76.500,00 EUR-a.

 

Sredstva su raspoređena po kategorijama:

 1. Javne potpore u sportu 55.000,00 EUR-a
 2. Javne potpore u kulturi                         15.000,00 EUR-a
 3. Javne potrebe civilnog društva   6.500,00 EUR-a

 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po projektu u sportu je 200,00 EUR-a, a najveći iznos po projektu je 35.000,00 EUR-a.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu u kulturi je 200,00 EUR-a, a najveći iznos po pojedinom projektu je 12.000,00 EUR-a.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po projektu za potrebe civilnog društva je 200,00 EUR-a, a najveći iznos po projektu je 2.000,00 EUR-a.

Svaki prijavitelj može prijaviti najviše 1 (jedan) projekat ili program u okviru ovog Javnog natječaja.

 

 • Korisnici financiranja

 

Članak 3.

 

Prihvatljivim prijaviteljima smatra se udruga koja udovoljava sljedećim općim uvjetima:

 1. da je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske;
 2. da je upisana u Registar neprofitnih organizacija;
 3. da je svojim statutom opredijeljena za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavnom i zakonom;
 4. uredno ispunjava obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine Strizivojna i svih javnih izvora;
 5. nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i uredno plaća poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine   Strizivojna što potvrđuje Potvrdom o nepostojanju duga;
 6. ima organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa i projekata, obavljanje javne ovlasti i pružanje socijalnih usluga;
 7. vodi transparentno financijsko poslovanje;
 8. protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe          o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od       interesa za opće dobro koje provode udruge (u daljnjem tekstu: Uredba);
 9. da za program/projekt nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz proračuna Europske unije, državnog proračuna ili proračuna Općine Strizivojna;
 10. udruga mora imati utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
 11. udruga mora imati uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predavati sva izvješća Općini Strizivojna i drugim institucijama;
 12. ima usvojen financijski plan i program rada udruge;
 13. ima Statut usklađen sa Zakonom o udrugama (“Narodne novine” broj 74/2014, 70/17, 98/19 i 151/22) ili je podnijela zahtjev za usklađivanje statuta nadležnom uredu (što dokazuje potvrdom nadležnog ureda), a sukladno uvidu u Registar udruga osoba          ovlaštena za zastupanje udruge (i potpisivanje ugovora o financiranju) je u mandatu.

 

 1. Obavezna dokumentacija

 

Članak 4.

 

Podnositelj prijave na Natječaj dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. obrazac opisa programa ili projekta
 2. obrazac proračuna programa ili projekta,
 3. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 4. obrazac izjave o partnerstvu, kada je primjenjivo,
 5. obrazac opisnog izvješća,
 6. popis priloga koji se prilažu prijavi.

 

Članak 5.

 

Uz ispunjene, potpisane i ovjerene obrasce navedene u natječajnoj dokumentaciji potrebno je uz prijavu na natječaj priložiti:

 • potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu u izvorniku ili preslici, ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja.
 • Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu programa ili projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa ili projekta

 

Uz prijavu iz stavka 1. ovoga članka može biti priložen materijal o prezentaciji rada udruge (isječci iz novina, brošure, publikacije i slično) na najviše pet stranica.

 

 1. Dostavljanje dokumentacije

 

Članak 6.

 

Prijavni obrasci kao i sva natječajna dokumentacija može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Strizivojna ili na Internet stranicama Općine Strizivojna www,strizivojna.hr, te se isti s propisanom dokumentacijom u privitku, dostavlja u zatvorenoj omotnici osobno ili na adresu: Općina Strizivojna, Braće Radića 172, 31410 Strizivojna, uz naznaku: „NATJEČAJ za prijavu projekata udruga za 2024. godinu iz proračuna Općine Strizivojna“ – NE OTVARATI“.

Prijava elektroničkim putem dostavlja se na adresu elektroničke pošte Općine Strizivojna. Prijava koja se dostavlja elektroničkim putem sadržava obavezne obrasce vlastoručno potpisane i ovjerene pečatom od strane podnositelja zahtjeva i voditelja programa ili projekta i to isključivo u pdf formatu.

Podnositelj prijave koja je dostavljena elektroničkim putem na zahtjev davatelja financijskih sredstava dužan je istome na uvid dostaviti i svu potrebnu izvornu dokumentaciju i obvezne prilogu u izvorniku.

Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta, te ovjerene službenim pečatom udruge.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 30 dana od dana objave javnog natječaja.

Neće se razmatrati prijave:

– koje su dostavljene: nakon isteka roka ili od osoba koje ovim Natječajem nisu određene             kao Korisnici,

– koje nisu predmet ovog Natječaja,

– koje ne sadrže svu Natječajem propisanu dokumentaciju.

 

 

 1. Odabir prijava

 

Članak 7.      

 

Za provođenje postupaka javnih natječaja imenuje se Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijava (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Po obradi svih pristiglih ponuda Povjerenstvo donosi odluku koje se prijave upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje, a koje se odbijaju iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta natječaja.

Zadaće Povjerenstva u postupku ocjenjivanja prijavljenih programa i projekata su:

 • razmatranje i ocjenjivanje prijava koje su ispunile propisane uvjete natječaja sukladno kriterijima iz natječaja;
 • izrada prijedloga odluke o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstva za programe i projekte.

Neslužbena lista podnositelja prijava kojima su odobrena sredstva objavljuje se na Internet stranicama Općine Strizivojna www.strizivojna.hr. Podnositeljima prijava kojima nisu odobrena sredstva Odluka se sukladno članku 25. Pravilnika šalje na adresu podnositelja.

Podnositelji prijave imaju pravo u roku od 8 dana od dana od dana zaprimanja Odluke podnijeti prigovor u pisanom obliku na adresu: Općina Strizivojna, Braće Radića 172, 31410 Strizivojna, uz naznaku: „NATJEČAJ za prijavu projekata udruga za 2024. godinu iz proračuna Općine Strizivojna– Prigovor na Odluku“.

Općinski načelnik odlučuje povodom prigovora podnositelja prijave.

 

 • Ugovor o financiranju

 

Članak 8.

 

Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Općina Strizivojna će potpisati ugovor, kojim će se definirati prava i obveze korisnika sredstava, iznos sredstava i namjena, sredstva te rokovi provedbe i obveze izvještavanja o provedbi projekta ili programa i utrošku sredstava.

U slučaju da je odobreno samo djelomično financiranje programa ili projekta, Povjerenstvo ima obvezu prethodno pregovarati o stavkama proračuna programa ili projekta i aktivnostima u opisnom dijelu programa ili projekta koje treba izmijeniti, koji postupak je potrebno okončati prije potpisivanja ugovora. Tako izmijenjeni obrasci prijave postaju sastavni dio ugovora.

 • Ostale informacije

 

Članak 9.

 

Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, korisnik sredstava daje odobrenje Općini Strizivojna da osnovne podatke o korisniku i projektu objavi na službenim Internet stranicama Općine Strizivojna te u drugim izvještajima.

Općina Strizivojna će u suradnji s korisnikom financiranja, pratiti provedbu financiranih programa ili projekata udruga, s ciljem poštovanja načela transparentnosti trošenja proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata za uložena sredstva, sukladno Zakonu o udrugama, Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Uredbi, ovom pravilniku i drugim pozitivnim propisima.

Sastavni dio ovog natječaja su i obrasci za prijavu projekta ili programa i izvještavanje.

 

 

 

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina@strizivojna.hr najkasnije do 28. veljače 2024.

 

PRILOZI:

 • Obrazac 1 – Obrazac opisa programa ili projekta
 • Obrazac 2 – Obrazac proračuna programa ili projekta
 • Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 • Obrazac 4 – Izjava o partnerstvu
 • Obrazac 5 – Popis priloga koji se prilažu prijavi
 • Obrazac 6 – Opisno izvješće
 • Upute za prijavitelje.

 

 

Upute-za-prijavitelje 2024 – kopija

01-Obrazac programa (1) – kopija

04 Obrazac izjave o partnerstvu (1) – kopija

02 – Obrazac-proračuna (1) – kopija

Natječaj udruge 2024

03-Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja (1)

05 Popis priloga koji se prilažu prijavi (1)

06 Opisno izvješće (1)